2005/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thỏa thuận chủ trương lập dự án tu bổ di tích Lăng mộ Trạng nguyên Lê Ích Mộc, thành phố Hải Phòng

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 1917/UBND- VH ngày 24 tháng 3 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đề nghị thỏa thuận chủ trương tu bổ, tôn tạo lăng mộ Trạng nguyên Lê Ích Mộc thuộc xã Quảng Thanh, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hài Phòng, về việc này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Thỏa thuận chủ trương lập dự án tu bổ di tích Lăng mộ Trạng nguyên Lê ích Mộc đế bảo tồn và phát huy giá trị của di tích bằng nguồn kinh phí xã hội hóa.
Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng chỉ đạo cơ quan chức năng căn cứ quy định tại Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ Quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh để lập dự án tu bổ di tích Lăng mộ Trạng nguyên Lê ích Mộc, trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến về việc thỏa thuận chủ trương lập dự án tu bổ di tích Lăng mộ Trạng nguyên Lê Ích Mộc./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
-Sở VHTTDL Hải Phòng;
- Lưu: VT, DSVH, LQV.09.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác