2006/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v triển khai Quy hoạch tổng thể bảo tồn di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc gắn với phát triển du lịch, tỉnh Hải Dương

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 548/SVHTTDL- TĐCT ngày 11 tháng 5 năm 2015 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương đề nghị thẩm định, thỏa thuận Đề cương nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc, tỉnh Hải Dương (kèm theo hồ sơ), về việc này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc, tỉnh Hải Dương là Di tích quốc gia đặc biệt và đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể bảo tồn gắn với phát triển du lịch tại Quyết định số 920/QĐ-TTg ngày 18 tháng 6 năm 2010.
Căn cứ Điều 6 và Điều 25 Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ Quy định trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh (sau đây gọi là Nghị định số 70/2012/NĐ-CP), đối với các di tích được xếp hạng quốc gia đặc biệt chỉ thực hiện Quy hoạch tổng thể bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích (gọi chung là quy hoạch tổng thể di tích) và có thể lập dự án thành phần sau khi quy hoạch tổng thể được phê duyệt mà không phải qua bước quy hoạch chi tiết; đồng thời, các quy hoạch được phê duyệt trước ngày Nghị định số 70/2012/NĐ- CP có hiệu lực thì không phải trình duyệt lại quy hoạch. Do đó, đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương hướng dẫn các cơ quan liên quan triến khai các dự án thành phần thuộc nội dung Quy hoạch tống thế di tích đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, thỏa thuận theo quy định của Nghị định số 70/2012/NĐ-CP và các quy định pháp luật khác có liên quan.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét và chỉ đạo các đơn vị chức năng triển khai các bước tiếp theo của Quy hoạch tổng thể di tích theo quy định./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;

- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Ban QLDT Côn Sơn - Kiếp Bạc;
- Lưu: VT, DSVH, NMK.08.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác