2008/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v tổ chức Lớp Tập huấn về công tác quản lý và thực hiện pháp luật về quảng cáo

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Luật Quảng cáo ngày 21 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quảng cáo;
Căn cứ Thông tư số 10/2013/TT-BVHTTDL ngày 06 tháng 12 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật quảng cáo và Nghi đinh số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quảng cáo;
Căn cứ Quyết định số 4587/QĐ-BVHTTDL ngày 28 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch công tác năm 2016;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Cục Văn hóa cơ sở tổ chức Lớp Tập huấn về công tác quản lý và thực hiện pháp luật về quảng cáo vào Quý III năm 2016.
Điều 2. Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở thành lập Ban Tổ chức Lớp Tập huấn và mời giảng viên cho Lớp Tập huấn. Thành viên Ban Tổ chức Lớp Tập huấn được đi và về bằng phương tiện máy bay. Kinh phí ăn, ở và vé máy bay của giảng viên do Cục Văn hóa cơ sở chịu trách nhiệm.
Điều 3. Kinh phí tổ chức Lớp Tập huấn trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp cấp cho Cục Văn hóa cơ sở năm 2016.
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Huỳnh Vĩnh Ái;
- Lưu: VT, VHCS (02), NB.10.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác