2009/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v xây dựng hướng dẫn thực hiện qua mạng điện tử trên toàn quốc đối với việc tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phấm quảng cáo

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử;
Căn cứ Quyết định số 4647/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trên cổng Thông tin điện tử của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Cục Văn hóa cơ sở triển khai các công việc phục vụ công tác xây dựng hướng dẫn thực hiện qua mạng điện tử trên toàn quốc đối với việc tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo, cụ thể như sau:
1. Tổ chức khảo sát việc ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng rôn tại một sô Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao.
2. Thuê đơn vị tư vấn xây dựng mô phỏng Quy trình thông báo và nhận kết quả xử lý trên hệ thống Mạng điện tử.
3. Tổ chức Hội thảo lấy ý kiến vào Dự thảo Quy trình thông báo và nhận kết quả xử lý trên hệ thống Mạng điện tử.
Thời gian thực hiện trong năm 2016.
Điều 2. Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở thành lập Ban Tổ chức Hội thảo và Đoàn khảo sát. Thành viên Ban Tổ chức Hội thảo và Đoàn khảo sát được đi và về bằng phương tiện máy bay.
Điều 3. Kinh phí tổ chức thực hiện trích trong kinh phí sự nghiệp của Cục Văn hóa cơ sở năm 2016 và nguồn kinh phí ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (đế b/c);
- TT Huỳnh Vĩnh Ái;
- Lưu: VT, VHCS (02), NB.10.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác