2010/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 2010/QĐ-BVHTTDL ngày 29 tháng 5 năm 2013 Về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng và triển khai Đề án Lễ phục Nhà nước

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 35/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 21 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm;

Căn cứ Quyết định số 5078/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành kế hoạch công tác năm 2013;

Căn cứ Quyết định số 919/QĐ-BVHTTDL ngày 06 tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc xây dựng và triển khai Đề án Lễ phục Nhà nước;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm.

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng và triển khai Đề án Lễ phục Nhà nước gồm các ông, bà sau đây:
1. Ông Hoàng Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch-Trưởng ban;

2. Ông Nguyễn Thế Kỷ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương-Phó Trưởng ban;

3. Ông Vương Duy Biên, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch-Phó Trưởng ban thường trực;

4. Ông Phạm Việt Tiến, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam-Ủy viên;

5. Ông Vi Kiến Thành-Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm-Ủy viên.

Điều 2. Kinh phí hoạt động trích từ kinh phí do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp cho Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm năm 2013

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 1, Điều 3;
- Bộ trưởng;
- TT Vương Duy Biên;
- Lưu: VT, MTNATL

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác