2011/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 2011/QĐ-BVHTTDL ngày 29 tháng 5 năm 2013 Về việc sửa đổi mục 3, Điều 1 của Quyết định số 1904/QĐ-BVHTTDL ngày 17 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc khai quật khảo cổ

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật di sản văn hóa, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa và Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa;

Căn cứ Nghị định 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 86/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quy chế thăm dò, khai quật khảo cổ;

Xét đề nghị của Ban Quản lý các Di tích trọng điểm tỉnh Quảng Ninh tại Công văn số 94/ĐN-DTTĐ ngày 22 tháng 5 năm 2013;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Di sản văn hóa,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. sửa đổi mục 3, Điều 1 của Quyết định số 1904/QĐ-BVHTTDL ngày 17 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc khai quật tại di tích chùa, quán Ngọc Thanh và di tích Hi lăng nằm trên núi Đạm Thủy, xã Thủy An, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh như sau: Chủ trì khai quật: Ông Lê Đình Ngọc, Trung tâm Nghiên cứu Kinh thành, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Di săn văn hóa, Thủ trưởng cơ quan được cấp giấy phép chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng;
- Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên;
- Sở VHTTDL tỉnh Quảng Ninh;
- BQLCDTTĐ tỉnh Quảng Ninh;
- TTNC Kinh thành, Viện HLKHXHVN
- Lưu: VT, DSVH

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác