2011/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v tổ chức Liên hoan Đồng ca - hợp xướng, Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 -19/8/2015) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam(02/9/1945 - 02/9/2015)

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Cần cứ Quyết định số 4289/QĐ-BVHTTDL ngày 25 tháng 12 năm 2014 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch công tác năm 2015;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Cục Văn hóa cơ sở chủ trì phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan tổ chức Liên hoan Đồng ca - hợp xướng kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
- Thời gian: Từ ngày 19 đến ngày 20 tháng 8 năm 2015;
- Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh.
Điều 2. Kinh phí tổ chức Liên hoan trích trong kinh phí hoạt động sự nghiệp của Cục Văn hóa cơ sở năm 2015 và các đơn vị tham gia Liên hoan.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh và thủ trưởng các đơn vi liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để bc);
- TT Huỳnh Vĩnh Ái;
- Lưu: VT, VHCS, MT.25.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác