2013/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng Nghệ thuật Triển lãm các tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh về đề tài “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội”.

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG NGHỆ THUẬT TRIỂN LÃM CÁC TÁC PHẨM MỸ THUẬT, NHIẾP ẢNH VỀ ĐỀ TÀI “HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH VÀ KỶ NIỆM 1000 NĂM THĂNG LONG-HÀ NỘI”.

 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/ NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 35/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 21 tháng 4 năm 2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cục mỹ thuật. Nhiếp ảnh và triển lãm;

Căn cứ Quyết định số 2012/ 2009/QĐ-BVHTTDL  ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Triển lãm các tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh về đề tài "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội’’;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Hội đồng Nghệ thuật Triển lãm các tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh về đề tài "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội gồm những ông, bà có sau:

* Hội đồng Mỹ thuật:

1. Ông Hoàng Đức Toàn , Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Chủ tịch Hội đồng;

2. Ông Trần Khánh Chương, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam, Phó Chủ tịch;

3. Ông Lương Xuân Đoàn, Phó Vụ trưởng Vụ Văn hóa Văn nghệ Ban Tuyên giáo Trung ương, Uỷ viên;

4. Ông Lê Huy Tiếp, Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật Trung ương Hội Mỹ thuật Việt Nam, Uỷ viên;

5. Ông Lê Anh Vân, Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật - Uỷ viên;

6. Ông Vi Kiến Thành, Phó Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Uỷ viên;

7. Ông Tạ Quang Bạo, Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật chuyên ngành Điêu khắc Hội Mỹ thuật Việt Nam, Uỷ viên;

Thư ký:

1. Ông Ngô Quang Dương, Chuyên viên Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm;

2. Ông Hoàng Minh Đức, Chuyên viên Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm.

* Hội đồng Nhiếp ảnh:

1. Ông Chu Chí Thành, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng,

2. Ông Nguyễn Phú Cường, Phó Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Phó Chủ tịch ;

3. Ông Đỗ Kim Cuông, Vụ trưởng Vụ Văn hóa Văn nghệ Ban Tuyên giáo Trung ương, Uỷ viên;

4. Ông Vũ Huyền, Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, Uỷ viên;

5. Ông Hoàng Kim Đáng, Nghệ sĩ Nhiếp ảnh, Uỷ viên;

6. Ông Đặng Ngọc Thái, Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật Hà Nội, Uỷ viên;

7. Ông Hoài Linh, Nghệ sĩ Nhiếp ảnh, Uỷ viên.

Thư ký:

1. Bà Tạ Vũ Thanh Ngọc, Cán bộ Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm;

2. Bà Nguyễn Phương Nga, Cán bộ Văn phòng Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam.

Điều 2. Hội đồng Nghệ thuật Triển lãm các tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh về đề tài "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội’’ có nhiệm vụ chấm chọn các tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh tốt để trao giải và trưng bày, theo tiêu chí và quy chế chấm chọn của Ban Tổ chức.

Điều 3. Kinh phí hoạt động của Hội đồng Nghệ thuật chi theo chế độ, lấy từ kinh phí của triển lãm.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng.

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm; các ông, bà có tên ở Điều 1 và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác