2013/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Hồ Anh Tuấn Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 2013/QĐ-BVHTTDL ngày 29 tháng 5 năm 2013 về việc Tổ chức Hội nghị trực tuyến lấy ý kiến góp ý Đề án cấp chứng chỉ hành nghề cho nghệ sĩ, người mẫu lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn.

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Chỉ thị 65/CT-BVHTTDL ngày 16 tháng 4 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ, Cơ quan đại diện của Bộ tại TP. Hồ Chí Minh, Cơ quan đại diện Văn phòng Bộ tại TP. Đà Nẵng và các đơn vị có liên quan tổ chức “Hội nghị trực tuyến lấy ý kiến góp ý Đề án cấp chứng chỉ hành nghề cho nghệ sĩ, người mẫu lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn” vào ngày 3 tháng 6 năm 2013.

Điều 2. Kinh phí tổ chức chi phí từ nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2013 của Cục nghệ thuật biểu diễn.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Giám đốc Cơ quan đại diện của Bộ tại TP. Hồ Chí Minh, Cơ quan đại diện Văn phòng Bộ tại TP. Đà Nẵng và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng (để b/c);

-TT Hồ Anh Tuấn;

-Lưu: VT, NTBD, XT.10.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác