2015/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 2015/QĐ-BVHTTDL ngày 29 tháng 5 năm 2013 Về việc tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ.

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo;

Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-BCSĐ ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Ban Cán sự Đảng Bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 639/QĐ-UBND, ngày 08 tháng 5 năm 2013 Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc thuyên chuyển cán bộ;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tiếp nhận và bổ nhiệm có thời hạn 05 năm ông Tạ Quy, Phó Giám đốc Sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quãng Ngãi giữ chức hàm Phó Vụ trưởng, Phó Giám đốc Cơ quan đại diện Văn phòng Bộ tại Đà Nẵng, Bộ VHTTDL kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2013.

Điều 2. Lương của Ông Tạ Quy do cơ quan mới trả theo giấy thôi trả lương của cơ quan cũ và được hưởng phụ cấp chức vụ hệ số 0.8.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và ông Tạ Quy chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Sở VH, TT&DL tỉnh Quảng Ngãi;

-Hồ sơ nội vụ;

-Hồ sơ cán bộ;

-Lưu: VT, TCCB, TH (12) +3.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác