2017/QĐ-BVHTTDL

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC, Nguyễn Danh Thái Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Thành lập Ban Chỉ đạo Hội thi Thể thao các dân tộc thiếu số toàn quốc lần thứ VI, khu vực I - năm 2009

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/ NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ kế hoạch công tác của Tổng cục Thể dục Thể thao thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch năm 2009;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao,

 

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo Hội thi Thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ VI, khu vực I - năm 2009, bao gồm các tỉnh, thành phố từ tỉnh Thừa Thiên Huế trở ra, tổ chức từ ngày 18 đến 23 tháng 9 năm 2009  tại tỉnh Yên Bái ( danh sách kèm theo)

Điều 2. Ban Chỉ đạo Hội thi có trách nhiệm tổ chức, điều hành Hội thi Thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ VI, khu vực I - năm 2009 đạt mục tiêu và yêu cầu đề ra.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

DANH SÁCH BAN CHỈ ĐẠO

HỘI THI THỂ THAO CÁC DÂN TỘC THIẾU SỐ TOÀN QUỐC LẦN THỨ VI, KHU VỰC I - NĂM 2009

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2017/QĐ-BVHTTDL ngày 6 năm 2009 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch)

Trưởng Ban Chỉ đạo: Ông Nguyễn Danh Thái, Thứ trưởng thường trực của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Phó trưởng ban:

1. Bà Phạm Thị Thanh Trà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái;

2. Ông Lê Hoàng Minh, Phó chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam;

3. Ông Vương Bích Thắng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao,

Uỷ viên:

1. Ông Lê Anh Thơ, Vụ trưởng Vụ TDTT Quần chúng, Tổng cục Thể dục thể thao,

2. Ông Tạ Xuân Hiếu, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái;

3. Ông Chu Tuấn Thanh, Phó vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Uỷ ban Dân tộc./.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác