2017/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc Phê duyệt Kịch bản chi tiết Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc 2010

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 35/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 21 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm,

Căn cứ Quyết định số 4768/QĐ-BVHTTDL ngày 22 tháng 12 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc ban hành kế hoạch công tác năm 2010;

Căn cứ Quyết định số 44/7/QĐ-BVHTTDL ngày 01 tháng 12 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc năm 2010;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kịch bản chi tiết Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc 2010 (có Kịch bản chi tiết đính kèm).

Điều 2. Trong quá trình triển khai, đơn vị và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện theo Kịch bản và điều chỉnh theo ý kiến của Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức.

Điều 3. Kinh phí tổ chức Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc 2010 được cấp phát theo chế độ phân cấp hiện hành và văn bản hướng dẫn có liên quan.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Hội Mỹ thuật Việt Nam, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố, Giám đốc Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 4;

-Bộ trưởng, (để b/c);

-Lưu: VT, MTNATL (02), KT10.

 

KỊCH BẢN CHI TIẾT

Triển lãm mỹ thuật toàn quốc năm 2010

(Ban hành kèm theo Quyết định số: /QĐ - BVHTTDL ngày tháng 6 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thề thao và Du lịch)

-Triển khai thực hiện nhiệm vụ Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội của Bộ VHTTDL đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 795/QĐ -TTg ngày 10 tháng 6 năm 2009;

- Căn cứ Quyết định số 4768/QĐ-BVHTTDL, ngày 22 tháng 12 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc ban hành kế hoạch công tác năm 2010,

-Căn cứ Quyết định số 4417/QĐ-BVHTTDL ngày 01 tháng 12 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc Tổ chức "Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc năm 2010".

I .TÊN GỌI:

"Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc 2010" (Tổ chức định kỳ 5 năm)

 II. CƠ QUAN TỔ CHỨC:

1. Cơ quan chỉ đạo:

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (MOCST)

51-53 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Website: www.cinet.gov.vn

2. Cơ quan tổ chức

-Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (DOFPE)

38 Cao Bá Quát, Hà Nội.

Website: www.ape.gov.vn

- Hội Mỹ thuật Việt Nam (VFAA)

51 Trần Hưng Đạo, Hà Nội.

Website: www.vietnamfineart.com.vn

3. Cơ quan phối hợp:

Trung tâm Triển lãm Văn hoá Nghệ thuật Việt Nam (VECCA)

2 Hoa Lư, Vân Hồ, Hà Nội.

Website: www.trienlamvhnt.com.vn

III. MỤC ĐÍCH Ý NGHĨA:

- Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc năm 2010 (TLMTTQ 2010) là Triển lãm định kì 5 năm 1 lần của ngành Mỹ thuật Việt Nam nhằm tổng kết, đánh giá 5 năm hoạt động sáng tạo của giới Nghệ thuật tạo hình Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước trong xu thế hội nhập với quốc tế.

- Triển lãm là bước tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương V khóa VIII của Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng một nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, kế thừa truyền thống nghệ thuật dân tộc, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa nghệ thuật của thế giới; tìm tòi sáng tạo, thể nghiệm, tạo nên những tác phẩm đa dạng, phong phú phục vụ đời sống tinh thần của nhân dân.

- Triển lãm MTTQ 2010 là dịp để trao đổi học tập nghệ thuật của các thế hệ sáng tác Mỹ thuật, là nơi trình bày những tác phẩm mỹ thuật tiêu biểu, chọn lọc qua 5 năm (2005 - 2010), là điều kiện để các cơ quan quản lý, Hội nghề nghiệp, xã hội, những người yêu mến nghệ thuật nhìn nhận, trao đổi, đánh giá một cách toàn diện lực lượng, đội ngũ sáng tác hiện nay để định hướng phát triển nghệ thuật tạo hình trong những năm tới.

- Triển lãm MTTQ 2010 là sự kiện văn hoá nghệ thuật quan trọng của giới nghệ thuật tạo hình Việt Nam chào mừng những ngày lễ lớn của dân tộc như: 80 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 65 năm ngày thành lập nước CHXHCN Việt Nam, 35 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước và đặc biệt là đại Lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long Hà Nội.

IV. NỘI DUNG:

-Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc 2010 là triển lãm định kỳ 5 năm một lần; là nơi sẽ trưng bày những tác phẩm chọn lọc được sáng tác từ tháng 01 năm 2006 đến tháng 8 năm 2010 với đề tài tự do gồm:

+ Tác phẩm hội họa; đồ họa, điêu khắc và nghệ thuật sắp đặt có chủ đề, nội dung và khuôn khổ lịch thước theo quy định của Ban Tổ chức.

+ Khuyến khích tác phẩm sáng tác về đề tài sản xuất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đề tài con người mới xã hội chủ nghĩa với những đóng góp trong các lĩnh vực hoạt động kinh tế - chính trị - văn hóa - xã hội, đề tài đất nước trong xu thế hội nhập và phát triển và những đề tài khác mà nghệ sỹ tâm huyết.

+ Tác phẩm có nội dung tư tưởng tốt (không vi phạm những nguyên tắc, đường lối văn nghệ của Đảng và Nhà nước); Tác phẩm không vi phạm bản quyền tác giả, không ảnh hưởng đến môi trường.

V. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC, THỰC HIỆN:

- Tháng 3- 4/2010: Thông báo số I; II gửi các sở VHTTDL và Hội VHNT các Tỉnh, Thành phố, các họa sĩ, nhà điêu khắc trên cả nước (đã gửi).

- Tháng 5/2010: Tổ chức Lễ phát động tại Hà Nội (đã thực hiện).

- Từ 15/8 đến 25/8/2010: Thu nhận ảnh chụp tác phẩm tại Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm 38 Cao Bá Quát, Hà Nội.

- Từ 05- 08/9/2010: Hội đồng tuyển chọn tác phẩm qua ảnh tại Hà Nội (vòng 1).

- 10-15/9/2010 gửi thông báo cho các tác giả có tác phẩm được chọn trưng bày.

- 10-15/10/2010 nhận tác phẩm được chọn ở vòng 1 tại 3 địa điểm thu nhận tác phẩm: Hà Nội - Đà Nẵng - Thành phố Hồ Chí Minh;

- Từ ngày 06/11 đến 11/11 Hội đồng Nghệ thuật chấm giải thưởng của Triển lãm.

- Từ 28/11  đến 30/11/2010: Tuyên truyền, họp báo,

- Ngày 01/12/ 2010 Khai mạc Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc 2010.

- Tháng 12 năm 2010: Hội thảo.

- 15/12/2010: Bế mạc triển lãm.

- Từ ngày 10- 26/10/2011 Triển lãm chọn lọc các tác phẩm tại Tp. HCM.

VI. ĐỊA ĐIỂM TRIỂN LÃM:

Hà Nội.

- Địa điểm: Trung tâm Văn hoá Nghệ thuật Việt Nam, Số 2 Hoa Lư. Vân Hồ, Hà Nội.

-Thời gian: Từ ngày 1/12 đến 15/12/2010

Thành phố Hồ Chí Minh:

- Địa điểm: Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, Số 97 Phó Đức Chính, Quận I,TP. Hồ Chí Minh.

- Thời gian: Từ ngày 10/01/đến 26/01/2011

VII. BAN CHỈ ĐẠO:

*Trưởng Ban:

- Ông Lê Tiến Thọ, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

*Phó Trưởng Ban:

- Ông Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Phó trưởng Ban thường trực;

- Ông Trần Khánh Chương, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam.

VIII. BAN TỔ CHỨC:

*Trưởng Ban:

- Ông Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm,

*Phó Trưởng Ban:

- Ông Trần Khánh Chương, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam.

* Các thành viên:

- Ông  Nguyễn Phú Cường, Phó Cục trưởng Cục MTNATL. Ủy viên thường trực;

- Ông  Nguyễn Trung Nhật, Phó Cục trưởng Cục MTNATL;

- Bà Lưu Huyền Ngọc, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính;

- Ông Tô Văn Động, Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Ông Lê Anh Vân, Hiệu trưởng trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam;

- Ông Từ Mạnh Lương, Giám đốc TT Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam;

- Ông Lê Khánh Hải, Vụ trưởng Vụ thi đua - Khen thưởng, Bộ VHTTDL;

- Ông Phan Văn Tiến, Phó Giám đốc phụ trách Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam;

- Ông Phạm Quang Long, Giám đốc Sở VHTTDL Thành phố Hà Nội;

- Ông Nguyễn Thành Rum, Giám đốc Sở VHTTDL Thành phố Hồ Chí Minh;

- Ông Ngô Quang Vinh, Giám đốc Sở VHTTDL Thành phố Đà Nẵng;

- Ông  Đỗ Quốc Việt, Trưởng phòng Mỹ thuật, Cục MTNATL;

- Bà Nguyễn Thị Loan, Kế toán trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm.

IX. HỘI ĐỒNG NGHỆ THUẬT (DỰ KIẾN):

A. Hội đồng Nghệ thuật Hội họa và Đồ họa:

Chủ tịch:

1 Hoạ sĩ Lê Anh Vân, Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam.

Các uỷ viên:

2. Hoạ sĩ Trần Khánh Chương, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam;

3. Hoạ sĩ Lương Xuân Đoàn, Phó Vụ trưởng Vụ Văn hoá, Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Trung ương;

4. Hoạ sĩ Nguyễn Đức Hoà, Hội Mỹ thuật Việt Nam;

5. Hoạ sĩ Đào Quốc Huy, Giảng viên Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam;

6. Hoạ sĩ Nguyễn Ngọc Long, Trưởng khoa Hội hoạ, Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam;

7. Hoạ sĩ Hồ Hữu Thủ, Hội Mỹ thuật Việt Nam;

8. Hoạ sĩ Lê Huy Tiếp, Hội Mỹ thuật Việt Nam;

9. Hoạ sĩ Nguyễn Trung Tín, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh;

Thư ký:

1. Ông Hoàng Minh Đức, Chuyên viên Phòng Mỹ thuật, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm;

2. Bà Trần Thị Kim Thoa, Cán bộ Phòng Mỹ thuật, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm;

B. Hội đồng Nghệ thuật Điêu khắc và Nghệ thuật sắp đặt:

Chủ tịch:

1. NĐK Tạ Quang Bạo, Hội Mỹ thuật Việt Nam;

Các ủy viên:

2 . NĐK Nguyễn Phú Cường, Phó Cục trưởng Cục MTNATL;

3. NĐK Hoa Bích Đào. Giảng viên Khoa Điêu khắc, Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam;

4. NĐK Phan Gia Hương, Phó Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam;

5. NĐK Đào Châu Hải, Hội Mỹ thuật Việt Nam;

6. NĐK Nguyễn Xuân Tiên, Trưởng Khoa Sau đại học, Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh;

7. NĐK Lưu Danh Thanh, Hội Mỹ thuật Việt Nam.

Thư ký:

1. Ông Ngô Quang Dương, Chuyên viên Phòng Mỹ thuật, Cục MTNATL;

2. Ông Phan Thanh Trường, Cán bộ Phòng Mỹ thuật, Cục MTNATL.

X. THỂ LỆ CỦA TRIỂN LÃM:

I. Đối tượng tham dự:

- Các họa sỹ, nhà điêu khắc quốc tịch Việt Nam đều có quyền tham gia.

- Các họa sỹ, nhà điêu khắc Quốc tế làm việc tại Việt Nam cũng có thể tham gia (không tham dự giải thưởng).

- Các họa sỹ, nhà điêu khắc gốc Việt Nam sinh sống và làm việc tại nước ngoài cũng có thể tham gia (không tham dự giải thưởng).

2. Quy định về tác phẩm:

* Vòng 1:

- Tác phẩm Hội họa, Đồ họa và phù điêu: Mỗi tác giả được gửi tối đa 03 ảnh chụp tác phẩm kích thước 18x24cm; tác phẩm sáng tác từ nam 2006 đến 2010.

- Tác phẩm Điêu khắc (tượng tròn): Mỗi tác giả được gửi tối đa 03 bộ ảnh chụp tác phẩm kích thước 24x18cm, mỗi tác phẩm chụp ở các góc độ khác nhau (trước, sau, bên phải, bên trái); tác phẩm sáng tác từ năm 2006 đến 2010.

- Tác phẩm Sắp đặt. Tác giả gửi ảnh tác phẩm chụp ở 3 góc độ (trước, sau, bên phải, bên trái và phối cảnh tổng thể), từng phần tác phẩm nếu tác phẩm ở dạng tổ hợp và sơ đồ mặt bằng sắp xếp tác phẩm sẽ tham dự triển lãm; tác phẩm sáng tác từ năm 2006 đến 2010.

* Vòng 2:

(Ảnh chụp tác phẩm của tác giả được tuyển chọn ở vòng 1 vào trưng bày triển lãm sẽ được BTC gửi giấy mời thông báo gửi tác phẩm chính thức)

- Tác phẩm Hội họa và Đồ họa:

+ Tác phẩm có khung sẵn sàng trưng bày; Kích thước mỗi chiều của tác phẩm hội họa tối thiểu là: 60cm, kích thước tối đa mỗi chiều là 200cm.

+ Kích thước tác phẩm đồ họa (tranh khắc) không hạn chế chiều nhỏ nhất nhưng tối đa mỗi chiều là: 200cm.

+ Trường hợp tác giả có những tác phẩm mỗi chiều lớn hơn 200cm thì tác phẩm phải gồm nhiều tấm để tháo dời được và có đánh số thứ tự. Tác phẩm gởi tham dự triển lãm phải ghi đầy đủ thông tin vào Phiếu tác phẩm dán ở phía sau (góc bên trái; phía trên) tác phẩm theo mẫu của Ban Tổ chức.

- Tác phẩm điêu khắc:

+ Tượng có kích thước nhỏ nhất không dưới 40cm, lớn nhất không quá 200cm (không kể bục, bệ).

+ Phù điêu quy định khuôn khổ như tác phẩm hội họa.

+ Trọng lượng tác phẩm điêu khắc không quá 200 kg. Tác phẩm nào có khuôn khổ lớn hơn 200cm hoặc nặng quá 200 kg thì tác giả phải chịu tiền chi phí vận chuyển và trưng bày. Không nhận tác phẩm dễ hư hỏng, gãy, vỡ.

Tất cả những tác phẩm gởi tham dự triển lãm phải ghi đầy đủ thông tin vào Phiếu tác phẩm dán ở phía sau tác phẩm theo mẫu của Ban Tổ chức.

- Tác phẩm sắp đặt.

+ Mỗi tác phẩm sẽ được trình bày không vượt quá diện tích như sau Rộng: 300cm; Dài: 500cm; Cao 700cm.

+ Tác giả tự sắp xếp trình bày tác phẩm hoàn thành trước thời gian khai mạc triển lãm 2 ngày. Không sử dụng các thành phần được cấu thành tác phẩm

không phù hợp với triển lãm mỹ thuật như có các yếu tố: gây cháy, nổ, ảnh hưởng đến môi trường,...

3. Giải thưởng:

Các tác phẩm được trưng bày đều được tham gia dự giải thưởng.

- Những tác phẩm không tham dự giải :

+ Tác phẩm của các thành viên Hội đồng Nghệ thuật chấm giải thưởng.

+ Tác phẩm đã được giải thưởng Quốc tế do Bộ VHTTDL tổ chức.

+ Tác phẩm đã được giải thưởng Quốc gia do Bộ VHTTDL trao tặng.

- Cơ cấu giải thưởng của 3 chuyên ngành Hội họa. Đồ họa, Điêu khắc và nghệ thuật sắp đặt bao gồm Giải Vàng, Giải Bạc, Giải Đồng và Giải Khuyến khích.

+ 3 giải Giải Vàng.

+ 6 giải Giải Bạc.

+ 15 giải Giải Đồng.

+ 30 Giải Khuyến khích.

(Cơ cấu giải thưởng có thể thay đổi tùy theo chất lương thực tế của tác phẩm)

- Ngoài các giải thưởng chính thức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có những giải thưởng của các cơ quan, đoàn thể, tổ chức và địa phương trao tặng, BTC sẽ có thông báo sau.

-Bộ VHTTDL sẽ tặng Bằng khen và Kỷ niệm chương cho những đơn vị, địa phương nào có nhiều tác phẩm tốt tham gia triển lãm.

4. Vựng tập:

- Kích thước thống nhất theo thông lệ của TL. MTTQ là 26x31cm.

-Vựng tập phát trao tặng trong lễ khai mạc, trong và sau triển lãm.

-Vựng tập có những nội dung như sau:

+ Danh sách tác giả - tác phẩm đoạt giải;

+ Tác phẩm đoạt giải; tác phẩm trưng bày tại triển lãm;

+ Danh sách tác giả - tác phẩm trưng bày tại triển lãm.

- Đối tượng được gìn tặng vựng tập:

+ Lãnh đạo Bộ; Các thành viên Ban Chỉ đạo; Ban Tổ chức;

+Thành viên hội đồng nghệ thuật

+ Các tác giả có tác phẩm được trưng bày tại triển lãm;

+ Số lượng sách in 1500 cuốn (bao gồm làm 700 tác giả; sách biếu tặng các cá nhân, tổ chức, đơn vị, nộp lưu kho, thư viện, lưu chiểu, phổ biến,...)

+ Sách dày 240 trang (15 tay sách chẵn)

5. Lịch trình chi tiết triển lãm:

Ban Tổ chức triển lãm dự kiến thời gian biểu của Triều lãm MTTQ 2010 từ tháng 8 năm 2009 đến tháng 12 năm 2010. Các mốc thời gian được dự kiến đã tính toán phù hợp vời hoàn cảnh thực tế.

*Thu nhận tác phẩm từ ba địa điểm được phân bổ.

1. Tại Hà Nội: Thu nhận các tác phẩm của các tỉnh, thành phố phía Bắc từ Quảng Bình trở ra.

2. Tại Đà Nẵng: thu nhận tác phẩm của các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị  trở vào đến Khánh Hòa và các tỉnh Tây Nguyên.

3. Tại TP. Hồ Chí Minh: Thu nhận tác phẩm của các tỉnh từ Bình Thuận, Lâm Đồng và các tỉnh phía Nam.

XI. LỄ KHAI MẠC:

Dự kiến 15h ngày 01 tháng 12 năm 2010.

Địa điểm: Trung tâm Triển lãm Văn hoá Nghệ thuật Việt Nam.

- Lễ Khai mạc:

+ Dàn nhạc giao hưởng biểu diễn;

+ Dàn kèn đồng biểu diễn;

+ Diễn văn Khai mạc;

+ Trao giải thưởng;

+ Cắt băng khai mạc.

XII. QUY MÔ TRIỂN LÃM:

- Triển lãm tổ chức với quy mô quốc gia.

- Dự kiến trưng bày 700 tác phẩm.

- Dự kiến vị trí, diện tích trưng bày tại nhà M1. M2, M3 (khoảng 2.000m2) của Trung tâm Triển lãm Văn hoá Nghệ thuật Việt Nam, Số 2 Hoa Lư Vân Hồ, Hà Nội./.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác