201/QĐ- BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 201/QĐ- BVHTTDL ngày 24 tháng 01 năm 2014 Về việc thành lập Ban Chỉ đạo Năm Du lịch quốc gia 2015

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Công văn số 8609/VPCP-KGVX ngày 26/11/2010 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đồng ý về việc tổ chức Năm Du lịch quốc gia tại một số địa phương giai đoạn 2012-2017;

Căn cứ Công văn cử nhân sự tham gia Ban Chỉ đạo Năm Du lịch quốc gia 2015 của các cơ quan liên quan;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, và Chánh Văn phòng Bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo Năm Du lịch quốc gia 2015 (sau đây gọi tắt là Ban Tổ chức) gồm các ông, bà:

1. Ông Hoàng Tuấn Anh- Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch – Trưởng ban;

 2. Ông Mai Văn Ninh- Bí thư Tỉnh ủy- Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa – Đồng Trưởng ban;

3. Ông Trịnh Văn Chiến- Phó Bí thư Tỉnh ủy- Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh Thanh Hóa- Phó Trưởng ban Thường trực;

4. Ông Hồ Anh Tuấn- Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch – Phó Trưởng ban.

5. Ông Tô Lâm –Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an -Ủy viên;

6. Ông Nguyễn Văn Tuấn –Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch -Ủy viên thường trực;

7. Ông Nguyễn Thế Kỷ -Phó trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương -Ủy viên;

8. Ông Nguyễn Thanh Sơn -Thứ trưởng Bộ Ngoại giao -Ủy viên;

9. Bà Nguyễn Thị Minh -Thứ trưởng Bộ Tài chính -Ủy viên;

10. Ông Nguyễn Văn Hiếu -Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư -Ủy viên;

11. Ông Lê Đình Thọ -Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải -Ủy viên;

12. Ông trần Tuấn Anh -Thứ trưởng Bộ Công thương -Ủy viên;

13. Bà Nguyễn Xuân Thu -Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn -Ủy viên;

14. Ông Trần Trung Tín- Thiếu tướng, Cục trưởng Cục Kinh tế Bộ Quốc phòng -Ủy viên;

15. Ông Hoàng Hữu Lượng - Cục trưởng Cục Báo chí Bộ Thông tin và Truyền thông -Ủy viên;

16. Ông Phạm Việt Tiến -Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam -Ủy viên;

17. Ông Trần Minh Hùng -Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam -Ủy viên;

18. Ông Lê Duy Truyền -Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam -Ủy viên;

19. Ông Vương Văn Việt -Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa -Ủy viên;

20. Ông Hà Kế San -Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ -Ủy viên;

21. Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc -Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội -Ủy viên;

22. Ông Trần Hữu Bình -Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình -Ủy viên;

23. Bà Đinh Thị Lệ Thanh -Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An -Ủy viên;

24. Ông Nguyễn Thiện -Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh -Ủy viên;

25. Ông Trần Tiến Dũng -Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình -Ủy viên;

26. Ông Nguyễn Đức Chính -Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị -Ủy viên;

27. Ông Ngô Hòa -Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế -Ủy viên;

Điều 2. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ phối hợp với các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao; chỉ đạo hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan liên quan tổ chức thành công sự kiện Năm Du lịch quốc gia 2015 do tỉnh Thanh Hóa đăng cai tổ chức.

Điều 3. Trưởng Ban Chỉ đạo có trách nhiệm  phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo. Các thành viên Ban Chỉ đạo ký các văn bản theo nhiệm vụ được phân công hoặc ủy quyền và sử dụng con dấu của cơ quan mình. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo do ngân sách nhà nước bảo đảm và được bố trí trong kinh phí hoạt động của Năm Du lịch quốc gia 2015. Ban Chỉ đạo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

-Như điều 4;

-Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

-Lãnh đạo Bộ VHTTDL;

-Các bộ ngành liên quan;

-UBND các tỉnh/thành liên quan;

-Lưu: VT, TCDL (60b) LHH.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác