201/TTR - BVHTTDL

BỘ TRƯỞNG- Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

TỜ TRÌNH Về việc phê duyệt Đề án Đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo của các trường văn hóa nghệ thuật

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Thực tiễn phát triển ở nhiều nước trên thế giới và Việt Nam trong những năm qua cho thấy, văn hóa và phát triển là hai phạm trù luôn gắn bó chặt chẽ với nhau, Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng việc xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam, gìn giữ, kế thừa và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. Văn hóa là nhân tố nội sinh của sự phát triển kinh tế - xã hội, là nền tảng tinh thần định hướng hành động của con người Việt Nam vươn tới chân, thiện, mỹ trong quan hệ giữa người với người, con người với môi trường xã hội và môi trường tự nhiên. Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến chiến lược phát triển con người và nguồn lực con người, trong đó, đội ngũ văn nghệ sĩ hoạt động trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật được quan tâm đặc biệt.

Hội nhập quốc tế là xu thế tất yếu, khách quan, tác động mạnh mẽ tới tất cả các quốc gia, dân tộc, đến đời sống xã hội của nhân loại, cũng như cuộc sống của mỗi con người. Hội nhập quốc tế không chỉ tạo ra cho các quốc gia cơ hội phát triển, mà cả những thách thức to lớn. Thách thức về văn hoá, về tính đa dạng văn hóa và việc giữ gìn, phát huy bản sắc dân tộc, các giá trị truyền thống, là một trong những thách thức lớn nhất đối với các nước đang phát triển. Đối với Việt Nam, thách thức đó không phải là ngoại lệ. Vấn đề đặt ra với chúng ta là làm thế nào để yếu tố văn hóa đã trở nên lỗi thời, lạc hậu và tiếp thu được tinh hoa văn hoá nhân loại nhằm phát huy bản sắc dân tộc. Trong thời đại toàn cầu hóa, văn hóa chính là yếu tố quan trọng khẳng định sức sống và giá trị tinh thần của dân tộc.

Đào tạo văn hóa nghệ thuật trong những năm qua đã có những chuyển biến tích cực tạo ra nguồn nhân lực văn hóa nghệ thuật - một thành tố không thể thiếu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ hội nhập và phát triển. Tuy nhiên, xét về mặt tổng thể, chất lượng đào tạo văn hoá nghệ thuật còn bộc lộ nhiều hạn chế, chưa thực sự đáp ứng được việc bảo tồn, quảng bá và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Vì vậy, đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo văn hóa nghệ thuật là mối quan tâm hàng đầu của Đảng, Nhà nước và nhân dân trong giai đoạn hiện nay.

Nghị quyết số 23-NQ/TW Của Bộ Chính từ (khóa X) đánh dấu một bước ngoài lớn đối với sự nghiệp phát triển văn học, nghệ thuật, Nghị quyết tập trung vào các hoạt động quan trọng, gồm: sáng tác, lý luận, phê bình; sản xuất, trình diễn, giao lưu, hợp tác, sử dụng, truyền bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ hoạt động văn học, nghệ thuật. Đối với đào tạo văn hóa nghệ thuật, Nghị quyết đã đặt ra yêu cầu nâng cao chất lượng các trường đào tạo văn học, nghệ thuật; hoàn thiện chương trình, nội dung, giáo trình; rà soát, sửa đổi, bổ sung các chế độ chính sách đối với công tác đào tạo; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài các năng khiếu, tài năng văn học, nghệ thuật...

Thực hiện Nghi quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị, với mục tiêu đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo văn hóa nghệ thuật, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây đựng đề án "Đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo của các trường văn hóa nghệ thuật''. Sau khi xin ý kiến của Ban Chỉ đạo Trung ương. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các chuyên gia trong lĩnh vực Văn hoá nghệ thuật, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã tiếp thu và chỉnh sửa trong nội dung Đề án.

Kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét và phê duyệt Đề án./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng, (để b/c);

-Lưu: VT, ĐT, KT (11).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác