2021/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v đón đoàn cán bộ Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch nước CHDCND Lào sang thăm và làm việc tại Việt Nam

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 và Quyết định số 1973/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, và Vụ trưởng Vụ Thư viện,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Vụ Thư viện đón đoàn 05 cán bộ của Cục Xuất bản và Thư viện - Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch nước CHDCND Lào sang thăm và làm việc với Vụ Thư viện - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nước CHXHCN Việt Nam nhằm trao đổi kinh nghiệm quản lý, xây dựng, phát triển và duy trì thư viện công cộnơ, thăm quan và làm việc với một số thư viện công cộng tiêu biểu ở Việt Nam.
Thời gian: từ ngày 07 đến ngày 13 tháng 8 năm 2016.
Điều 2. Kinh phí:
- Phía Lào chịu chi phí đi lại hành trình quốc tế, bảo hiếm, cước vận chuyến sách.
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu chi phí từ nguồn kinh phí sự nghiệp của Bộ do Văn phòng Bộ quản lý bao gồm: ăn, ở, đi lại nội địa, chi phí lê tân đón tiếp, mời cơm, phiên dịch, quà tặng, thăm quan trong thời gian đoàn ở Việt Nam.
Điều 3. Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Vụ trưởng Vụ Thư viện và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
-Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Huỳnh Vĩnh Ái;
- Lưu: VT, HTQT, VTV.6.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác