2024/TB-BVHTTDL

TLBT,Phó CVP Phan Đình Tân Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Số: 2024/TB-BVHTTDL ngày 31 tháng 5 năm 2013 Kết luận của Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn tại cuộc họp về phối hợp quản lý phát triển du lịch và công tác chuẩn bị tổ chức Hội chợ quốc tế du lịch thành phố Hồ Chí Minh (ITE HCMC) năm 2013

Ngày 22 tháng 5 năm 2013, tại thành phố Hồ Chí Minh, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hồ Anh Tuấn đã chủ trì cuộc họp về phối hợp quản lý phát triển du lịch và công tác chuẩn bị tổ chức Hội chợ quốc tế du lịch thành phố Hồ Chí Minh (ITE HCMC-2013). Tham dự cuộc họp về phía Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch có lãnh đạo Tổng cục Du lịch, Cục Hợp tác quốc tế, Cơ quan đại diện Bộ tại thành phố Hồ Chí Minh; Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam; về phía Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh có Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Nguyễn Thị Hồng, lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Ngoại Vụ, Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Sau khi nghe lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh báo cáo về hoạt động du lịch trên địa bàn 5 tháng đầu năm và kế hoạch, nhiệm vụ những tháng cuối năm, công tác chuẩn bị tổ chức ITE HCMC-2013 và ý kiến của các đại biểu dự họp, Thứ trưởng kết luận:

1) Về hoạt động du lịch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Trong bối cảnh khó khăn chung, du lịch thành phố Hồ Chí Minh vẫn có sự tăng trưởng và tiếp tục đi đầu cả nước về phát triển du lịch, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đánh giá cao sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh, sự chủ động, tích cực của ngành du lịch Thành phố Hồ Chí Minh.

Để tiếp tục ổn định, phát triển du lịch tương xứng với tiềm năng và lợi thế của Thành phố, theo Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh quan tâm chỉ đạo thực hiện một số công việc:

1.1) Chỉ đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch khẩn trương xây dựng, hoàn thiện Quy hoạch phát triển du lịch thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

1.2) Phát triển sản phẩm du lịch theo hướng khai thác sản phẩm đặc trưng gắn với khu Rừng Sác Cần Giờ và hệ thống di tích lịch sử văn hóa nội thành.

1.3) Tập trung xây dựng và nâng cao hình ảnh du lịch “Thành phố Hồ Chí Minh - Điểm đến thân thiên, hấp dẫn, an toàn”. Trong thời gian tới, đ nghị thành phố đặc biệt quan tâm và có giải pháp hữu hiệu cải thiện môi trường du lịch, phát huy vai trò đi đầu, phối hợp với Bộ VHTTDL làm thí điểm triển khai bảo đảm an toàn cho khách du lịch, tăng cường chỉ đạo liên ngành, tuyên truyền, phổ biến đi đôi với trấn áp, xử lý nghiêm, khắc phục tình trạng chèo kéo, đeo bám du khách, cướp giật, xâm hại tài sản khách du lịch.

2) Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thống nhất về chủ trương sẽ nghiên cứu ký Chương trình phối hợp quản lý, phát triển du lịch giai đoạn 2013-2015, với cơ chế họp định kỳ 6 tháng/lần.

3) Giao Tổng cục Du lịch:

- Chỉ đạo Viện Nghiên cứu phát triển du lịch phối hợp, hỗ trợ chuyên môn Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch trong việc xây dựng, hoàn thiện Quy hoạch  phát triển du lịch thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

- Phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh tham mưu báo cáo lãnh đạo Bộ và Thành phố dự thảo Chương trình phối hợp quản lý, phát triển du lịch giai đoạn 2013-2015 trước ngày 15/6/2013 để xem xét ký vào thời điểm thích hợp và chuẩn bị chương trình, nội dung các cuộc họp giao ban định kỳ.

4) Về Hội chợ ITE HCMC-2013:

4.1) Các công việc chuẩn bị tổ chức Hội chợ ITE HCMC-2013 cơ bản đã, đang được triển khai theo kế hoạch, tuy nhiên tiến độ, kết quả một số việc còn chậm và gặp khó khăn do những yếu tố khách quan tác động.

4.2) Thống nhất bổ sung Hội nghị doanh nghiệp du lịch Việt-Nga trong khuôn khổ Hội chợ ITE HCMC-2013.

4.3) Giao Tổng cục Du lịch:

- Rà soát toàn bộ các nhiệm vụ được phân công theo kết luận của lãnh đạo Bộ tại Thông báo số 168/TB-BVHTTDL ngày 16/01/2013 và Kế hoạch số 801/KH-BVHTTDL ngày 14/3/2013, phân công cụ thể, đôn đốc, kiểm tra, báo cáo lãnh đạo Bộ tình hình thực hiện và kết quả trước ngày 15/6/2013.

- Lập danh sách các địa phương, chọn các buyer lớn, dự thảo công văn mời tham gia Hội chợ ITE HCMC-2013 báo cáo lãnh đạo Bộ trước 10/6/2013.

- Chủ trì xây dựng kế hoạch, thực hiện Hội nghị doanh nghiệp du lịch Việt - Nga trong khuôn khổ Hội chợ ITE HCMC-2013 báo cáo lãnh đạo Bộ trước 15/6/2013.

4.4) Giao cục Hợp tác quốc tế

- Đề xuất văn bản báo cáo xin chủ trương của Thủ tướng Chính phủ cho phép tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Du lịch 5 nước, hình thành liên kết hợp tác du lịch “5 Quốc gia - Một điểm đến” báo cáo lãnh đạo Bộ trước 31/5/2013.

4.5) Đề nghị thành phố Hồ Chí Minh:

- Phối hợp với Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch trong việc mời các địa phương, các buyer lớn tham gia Hội chợ ITE HCMC- 2013.

- Sớm hoàn thiện Đề án tổ chức Hội nghị Thị trưởng của các thành phố quốc tế và “Chương trình hành động Triển khai Tuyên bố chung của Hội nghị thị trưởng”.

- Ưu tiên các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp du lịch tham gia Hội chợ ITE HCMC-2013, đặc biệt là các doanh nghiệp du lịch vừa và nhỏ và các địa phương còn khó khăn tham gia.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đề nghị lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh quan tâm, phối hợp chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện đạt kết quả./.

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng (để báo cáo);

- UBND TP Hồ Chí Minh (để phối hợp);

- Chánh Văn phòng;

- Các đơn vị: TCDL, Cục HTQT, Vụ KHTC;

- Sở VHTTDL TP Hồ Chí Minh;

- Hiệp hội Du lịch Việt Nam;

- Lưu: VT, VP(THTT) NTS(15).

 

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác