2025/TB-BVHTTDL

TLBT,Phó CVP Phan Đình Tân Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Số: 2025/TB-BVHTTDL ngày 31 tháng 5 năm 2013 Kết luận của Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn tại cuộc họp về Đề án khai thác sử dụng phim tư liệu có bản quyền thuộc sở hữu nhà nước tại Viện Phim Việt Nam

Ngày 23 tháng 5 năm 2013, tại Viện Phim Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hồ Anh Tuấn đã chủ trì cuộc họp về Đề án khai thác sử dụng phim tư liệu có bản quyền thuộc sở hữu nhà nước tại Viện Phim Việt Nam (Đề án). Tham dự cuộc họp có lãnh đạo Cục Điện ảnh, Cục Bản quyền tác giả, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ Pháp chế và Viện Phim Việt Nam.

Sau khi nghe Viện trưởng Viện Phim Việt Nam báo cáo Đề án khai thác sử dụng phim tư liệu có bản quyền thuộc sở hữu nhà nước tại Viện Phim Việt Nam và ý kiến của các thành viên dự họp, Thứ trưởng kết luận:

1) Đồng ý về chủ trương việc khai thác sử dụng hiệu quả phim tư liệu có bản quyền thuộc sở hữu nhà nước tại Viện Phim Việt Nam theo quy định.

2) Giao Viện Phim Việt Nam hoàn chỉnh Đề án (rõ chủ sở hữu, dự kiến phương án khai thác… với sản phẩm có thể là Quy chế tạm thời khai thác sử dụng phim tư liệu do 100% ngân sách nhà nước đầu tư tại Viện Phim Việt Nam).

3) Tiến độ xây dựng, hoàn chỉnh Đề án:

- Trước 10/6/2013 Viện Phim Việt Nam tiếp thu, hoàn chỉnh đề án gửi lấy ý kiến Cục Điện ảnh, Cục Bản quyền tác giả, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ Pháp chế.

- Trước 20/6/2013 các Cục, Vụ có ý kiến góp ý Đề án gửi Viện Phim Việt Nam.

- Trước 30/6/2013 Viện Phim Việt Nam tiếp thu, hoàn chỉnh Đề án gửi Vụ Pháp chế thẩm định báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét, phê duyệt.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng(để báo cáo);

- Các đơn vị: Cục ĐA, Cục BQTG,

Vụ KHTC, Vụ PC.

- Viện Phim VN (để thực hiện);

- Lưu: VT, VP(THTT) S.15.

 

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác