2027 /QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Chiến Thắng Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Điều lệ của Trường Cao đẳng nghề Du lịch Huế

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ DU LỊCH HUẾ

 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 1876/QĐ-BLĐTBXH ngày 31  tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc thành lập Trường Căn cứ Quyết định số 51/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 05 tháng 5 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành Điều lệ mẫu trường cao đẳng nghề;

Xét đề nghị của Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng Trường Cao đẳng nghề Du lịch Huế và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Điều lệ Trường Cao đẳng nghề Du lịch Huế.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Du lịch Huế và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

-Như Điều 3;

-Bộ Lao động –Thương binh và Xã hội;

-Tổng cục dạy nghề;

-Lưu; VT, Vụ TCCB, MC. 10

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác