2027QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Chiến Thắng Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

THÔNG BÁO ĐIỀU LỆ TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ DU LỊCH HUẾ

THÔNG BÁO ĐIỀU LỆ TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ DU LỊCH HUẾ

(Ban hành kèm theo Quyết định Số 2027QĐ-BVHTTDL ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch)

 

CHƯƠNG I

NKỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Điều lệ này quy định về tổ chức, hoạt động của Trường Cao đẳng nghề Du lịch Huế.

Điều 2. Địa vị pháp lý của trường Cao đẳng nghề Du lịch Huế

1. Trường Cao đẳng nghề Du lịch Huế (sau đây gọi tắt CĐNDLH) là cơ sở chạy nghề thuộc hệ thống giáo dục quốc dân được thành lập và hoạt động theo quy định của Điều lệ nay và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Trường CĐNDLH được tổ chức theo loại hình trường công lập, được thành lập theo Quyết định số 1876/QĐ-BLĐTBXH ngày 31/12/2007 Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

3. Trường CĐNDLH có trụ sở tại số 04 Trần Quang Khải, Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Trường có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Điều 3. Tên trường: Trường Cao đẳng nghề Du lịch Huế

Tên giao dịch quốc tế: HUEPROFESSIONALTOURISM COLLEGE Tên trường viết tắt bằng tiếng Anh: HUTC

Điều 4. Quản lý Nhà nước đối với Trường Cao đẳng nghề Du lịch Huế

Trường CĐNDLH là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, chịu sự quản lý nhà nước về dạy nghề của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục & Đào tạo và sự quản lý về mặt lãnh thổ của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

CHƯƠNG II

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA

TRƯỜNG CAO ĐẲNG DU LỊCH HUẾ

Điều 5. Nhiệm vụ

1. Tổ chức đào tạo nhân lực trực tiếp kinh doanh du lịch ở các trình độ Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề, Trung cấp chuyên nghiệp, Sơ cấp nghề, nhằm trang bị cho người học năng lực thực hành nghề tương xứng với trình độ đào tạo, có sức khoẻ, đạo đức lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp tạo điều kiện cho họ có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học, lên trình độ cao hơn, đáp ứng yêu cầu thị trường lao động.

2. Tổ chức đào tạo nhân lực kỹ thuật và quản trị kinh doanh du lịch theo hợp đồng được ký kết với các tổ chức, cá nhân nhằm đáp ứng yêu cầu về lao động của các doanh nghiệp và địa phương.

3. Tổ chức xây dựng, duyệt và thực hiện các chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề đối với ngành nghề được phép đào tạo.

4. Xây dựng kế hoạch tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh học nghề.

5. Tổ chức các hoạt động dạy và học; thi, kiểm tra, công nhận tốt nghiệp, cấp bằng, chứng chỉ nghề theo quy định của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

6. Tuyển dụng, quản lý đội ngũ giáo viên, cán bộ, nhân viên của trường đủ về số lượng, đạt yêu cầu về tiêu chuẩn, phù hợp với ngành nghề, quy mô và trình độ đào tạo theo quy định của pháp luật.

7. Tổ chức nghiên cứu khoa học; ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ; thực hiện sản xuất, kinh doanh và dịch vụ khoa học, kỹ thuật, theo quy định của pháp luật.

8. Tư vấn học nghề, tư vấn việc làm miễn phí cho người học nghề.

9. Tổ chức cho người học nghề tham quan, thực tập tại doanh nghiệp.

10. Phối hợp với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, gia đình học viên trong hoạt động dạy nghề.

11. Tổ chức cho giáo viên, cán bộ, nhân viên và học viên tham gia các hoạt động xã hội. :

12. Thực hiện dân chủ, công khai trong việc thực hiện các nhiệm vụ dạy nghề, nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ vào dạy nghề và hoạt động tài chính

13. Đưa nội dung giảng dạy về ngôn ngữ, phong tục tập quán, pháp luật có liên quan của nước mà người lao động đến làm việc và pháp luật có liên quan của Việt Nam vào chương trình dạy nghề khi tổ chức dạy nghề cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo quy định của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội .

14. Quản lý, sử dụng đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị và tài chính của trường theo quy định của pháp luật.

15 . Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định.

16. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật

Điều 6. Quyền hạn:

1. Chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển nhà trường phù họp với chiến lược phát triển dạy nghề, giáo dục chuyên nghiệp, quy hoạch phát triển mạng lưới các trường cao đẳng nghề và chiến lược phát triển của ngành Du lịch Việt Nam.

2. Được huy động, nhận tài trợ, quản lý, sử dụng các nguồn lực theo quy định của pháp luật nhằm thực hiện các hoạt động dạy nghề

3. Quyết định thanh lập các đơn vị trực thuộc trường theo cơ cấu tổ chức đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt; quyết định bổ nhiệm các chức vụ từ cấp trưởng phòng, khoa và tương đương trở xuống theo quy định về phân cấp quản lý công tác tổ chức cán bộ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

4. Phối hợp với doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ trong hoạt động đào tạo, dạy nghề về lập kế hoạch dạy nghề, xây dựng chương trình, giáo trình dạy nghề, tổ chức thực tập nghề Hợp tác, liên kết với các tổ chức kinh tế giáo dục, nghiên cứu khoa học trong nước và nước ngoài nhằm nâng cao chất lượng dạy nghề, gắn dạy nghề với việc làm và thị trường lao động:

5, Sử dụng nguồn thu từ hoạt động kinh tế để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất của trường, chi cho các hoạt động dạy nghề và bổ sung nguồn tài chính của trường.

6. Được Nhà nước giao hoặc cho thuê đất, giao hoặc cho thuê cơ sở vật chất được hỗ trợ ngân sách khi thực hiện nhiệm vụ Nhà nước giao theo đơn đặt hàng; được hưởng các chính sách ưu đãi về thuế và tín dụng theo quy định của pháp luật.

7. Thực hiện các quyền tự chủ khác theo quy định của pháp luật.

 

CHƯƠNG III

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ CỦA TRƯỜNG CAO ĐẮNG NGHỀ DU LỊCH HUẾ

Điều 7. Cơ cấu tổ chức của trường gồm:

1. Hội đồng trường

2. Hiệu trưởng, các Phó hiệu trưởng

3. Các Hội đồng tư vấn.

4. Phòng Đào tạo và các phòng chuyên môn, nghiệp vụ khác.

5. Các Khoa và bộ môn trực thuộc trường,

 6. Các đơn vị nghiên cứu, dịch vụ, phục vụ dạy nghề,

7. Các đơn vị sản xuất, kinh doanh:

8. Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, các đoàn thể và tổ chức xã hội.

Điều 8. Hội đồng trường

1. Hội đồng trường chịu trách nhiệm quyết định về phương hướng hoạt động của trường, huy động và giám sát việc sử dụng các nguồn lực dành cho trường, bảo đảm thực hiện mục tiêu dạy nghề.

2. Hội đồng trường có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

a) Quyết nghị về phương hướng, mục tiêu, chiến lược, quy hoạch, các đề án và kế hoạch phát triển của trường;

 b) Quyết nghị về quy chế hoặc sửa đổi, bổ sung quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng nghề Du lịch Huế sửa đổi;

c) Quyết nghị chủ trương sử dụng tài chính, tài sản và phương hướng đầu tư phát triển của nhà trường theo quy định pháp luật;

d) Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của hội đồng trường và việc thực hiện quy chế dân chủ trong các hoạt động của trường;

đ) Giới thiệu người để Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch bổ nhiệm làm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trường;

e) Quyết nghị những vấn đề về tồ chức, nhân sự của Trường.

3. Thành phần tham gia Hội đồng trường gồm đại diện Đảng uỷ, Ban Giám hiệu, giáo viên cán bộ quản lý cấp phòng khoa, đại  diện các đơn vị sản xuất kinh doanh của trường.

Tổng số các thành viên Hội đồng trường là một số lẻ, gồm chủ tịch, phó chủ tịch hội đồng và các thành viên khác. Chủ tịch và phó chủ tịch hội đồng do các thành viên của Hội đồng trường bầu theo nguyên tắc đa số phiếu.

4. Nhiệm kỳ của Hội đồng trường là 05 năm.  Hội đồng trường được sử dụng bộ máy tổ chức và con dấu của nhà trường trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của Hội đồng trường.

5. Hội đồng trường họp thường kỳ ít nhất ba tháng một lần và do Chủ tịch. Hội đồng triệu tập. Quyết định của Hội đồng trường chỉ có hiệu lực khi có quá nửa thành viên hội đồng nhất trí. Trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng.

Điều 9. Tiêu chuẩn và điều kiện bổ nhiệm hiệu trưởng:

1. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề phải có đủ các điều kiện sau:

a) Có phẩm chất, đạo đức tốt, lý lịch rõ ràng, có tín nhiệm chuyên môn nghiệp vụ, có sức khoẻ và năng lực quản lý, điều hành hoạt động của nhà trường;

b) Có bằng thạc sỹ trở lên về một ngành chuyên môn phù hợp với nhiệm vụ đào tạo của nhà trường; đã được đào tạo, bồi dưỡng về quản lý nhà trường,

c) Có thâm niên giảng dạy hoặc tham gia quản lý dạy nghề ít nhất là năm năm;

2. Điều kiện bổ nhiệm, công nhận Hiệu trưởng:

Tuổi đời bổ nhiệm không quá 55 đối với nam và 50 đối với nữ.

Điều 10: Bổ nhiệm, công nhận Hiệu trưởng:

Hiệu trưởng do Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch bổ nhiệm theo đề xuất của Hội đồng trường. Hiệu trưởng chịu trách nhiệm quản lý và điều hành các mặt công tác của trường theo các quy định của quy chế này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

1. Nhiệm kỳ của Hiệu trưởng là 05 năm.

Điều 11. Nhiệm vụ của Hiện trưởng.

Hiệu trưởng là người chịu trách nhiệm quản lý và điều hành các hoạt động của nhà trường theo quy định của Quy chế này và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Hiệu trưởng có những nhiệm vụ sau:

1. Tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng trường,

2. Quản lý cơ sở vật chất, tài sản, tài chính của trường và tổ chức khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực huy động được để phục vụ cho hoạt động dạy nghề theo quy định của pháp luật.

3. Thường xuyên chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, giảng dạy và học tập cho cán bộ, giáo viên và người học.

4: Tổ chức và chỉ đạo xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh; đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong nhà trường.

5. Thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường, thực hiện các chính sách, chế độ của Nhà nước đối với cán bộ, giáo viên và người học trong trường.

6. Tổ chức các hoạt động tự thanh tra, kiểm tra, kiểm định chất lượng đào tạo theo quy định. Chấp hành các kiến nghị, quyết định về thanh tra, kiểm tra kiểm định chất lượng dạy nghề của cơ quan tổ chức có thẩm quyền.

7. Thực hiện đầy đủ và kịp thời chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định của pháp luật.

Điều 12 . Quyền của hiệu trưởng:

1.  Quyết định các biện pháp để thực hiện chủ trương, nhiệm vụ, quyền hạn của trường theo quy định tại quy chế này.

2.   Quyết định việc tuyển dụng hoặc ký kết hợp đồng lao động đối với giáo viên, cán bộ, nhân viên theo quy định của pháp luật và quy chế tổ chức và hoạt động của trường.

3.  Quyết định khen thưởng, kỷ luật đối với giáo viên, cán bộ, nhân viên và người học trong phạm vi thẩm quyền quản lý.

4. Quyết định thành lập, giải thể các Hội đồng tư vấn của trường.

5. Quyết định bổ nhiệm các chức vụ trưởng, phó phòng, khoa, bộ môn trực thuộc trường và Giám đốc các đơn vị dịch vụ của trường theo sự phân cấp của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

6. Cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề, trung cấp nghề,  trung cấp chuyên nghiệp và chứng chỉ nghề cho người học nghề theo quy định của Bộ trưởng Bộ Lao động –Thương binh và Xã hội và Bộ Giáo dục & Đào tạo.

Điều 13. Phó Hiệu trưởng:

1.  Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề phải có đủ các tiêu chuẩn sau:

a) Có phẩm chất, đạo đức tốt; lý lịch rõ ràng; có tín nhiệm về chuyên môn nghiệp vụ, có sức khoẻ và năng lực quản lý lĩnh vực công tác được phân công phụ trách;

 b) Có trình độ đại học trở lên;

Riêng Phó hiệu trưởng phụ trách công tác đào tạo, ngoài các tiêu chuẩn trên, phải có chuyên môn phù hợp với nhiệm vụ đào tạo của trường và có đủ tiêu chuẩn như đối với Hiệu trưởng.

2. Điều kiện bổ nhiệm Phó hiệu trưởng:

Tuổi đời không quá 55 đối với nam và 50 đổi với nữ.

3. Thẩm quyền bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng:

Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch bổ nhiệm theo đề xuất của Hiệu trưởng, Hội đồng trường.

4. Nhiệm vụ và quyền hạn của Phó Hiệu trưởng

a) Giúp Hiệu trưởng trong việc quan lý và điều hànhcác hoạt động của trường; trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực công tác theo sự phân công của Hiệu trưởng và giải quyết công việc khác do Hiệu trưởng giao.

b) Khi giải quyết công việc được Hiệu trưởng giao, phó Hiệu . trưởng thay mặt Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hiệu trưởng về kết quả công việc được giao.

5. Nhiệm vụ của Phó Hiệu trưởng là 05 năm.

Điều 14. Hội đồng thẩm định chương trình, giáo trình dạy nghề

1. Hội đồng thẩm định chương trình, giáo trình dạy nghề (sau đây gọi tắt là Hội đồng thẩm định) là tổ chức tư vấn giúp Hiệu trưởng trong việc duyệt chương trình, giáo trình dạy nghề của trường.

2. Hội đồng thẩm định gồm giáo viên, cán bộ quản ý của trường cán bộ  khoa học, kỹ thuật và người sử dụng lao động am hiểu về nghề được thẩm định Hội đồng thẩm định có từ 5 đến 9 thành viên tuỳ theo chương trình, giáo trình thẩm định. Hội đồng thẩm định có chủ tịch hội đồng, phó chủ tịch hội đồng, thư ký hội đồng và các ủy viên hội đồng.

3. Hội đồng thẩm định chương trình, giáo trình dạy nghề được thành lập theo quyết định của Hiệu trưởng. Mỗi Hội đồng thẩm định thực hiện thẩm định chương trình, giáo trình của một nghề Nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của  mỗi thành viên Hội đồng thẩm định do Hiệu trưởng quy định: Hội đồng thẩm định tự giải tán sau khi hoàn thành công việc do Hiệu trưởng giao.

4: Nguyên tắc làm việc của Hội đồng thẩm định.

a). Hội đồng thẩm định làm việc dưới sự điều hành của chủ tịch hội đồng;

b) Cuộc họp thẩm định chương trình giáo trình của hội đồng phải bảo đảm có mặt ít nhất 3/4 tổng số thành viên của hội đồng;

c) Hội đồng làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Các thành viên của hội đồng có ý kiến phân tích, đánh giá công khai những mặt được và chưa được của chương trình giáo trình được thẩm định. Chủ tịch Hội đồng kết  luận về kết quả thẩm định trên cơ sở biểu quyết theo đa số của các thành viên hội đồng có mặt tại cuộc họp thẩm định chương trình, giáo trình: Các ý kiến khác với kết luận của chủ tịch hội đồng được bảo lưu và trình hiệu trưởng trường.

Điều 15. Các Hội đồng tư vấn khác

Các hội đồng tư vấn khác trong trường Cao đẳng nghề do Hiệu trưởng thành lập để lấy ý kiến của cán bộ quản lý, giáo viên, đại  điện các tổ chức trong nhà trường nhằm thực hiện một số nhiệm vụ thuộc trách nhiệm và quyền hạn của Hiệu trưởng.

Nhiệm vụ, quyền hạn, cơ chế hoạt động, các thành viên của từng Hội đồng tư vấn do Hiệu trưởng quy định.

Điều 16. Phòng Đào tạo và các phòng chuyên môn nghiệp vụ khác.

1.       Phòng Đảo tạo:

Nhiệm vụ của phòng Đào tạo.

a)   Tham mưu, trình Hiệu trưởng phê duyệt quy mô đào tạo, cơ cấu ngành nghề, mở các ngành hoặc chuyên ngành mới, nghiên cứu đề xuất các biện  pháp cải tiến và hoàn thiện nội dung, chương trình, quy trình, giáo trình, phương pháp đào tạo và quản lý chất lượng đào tạo nghề;

b)  Xây dựng kế hoạch giảng dạy chung của toàn trường cho từng khóa học, năm học, học kỳ; lập thời khoa biểu, bố trí và điều hành lịch trình giảng dạy học tập theo kế hoạch;

c)   Theo dõi, kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch giảng dạy, chương trình đào tạo và quy chế giảng dạy học tập ở các khoa; chủ động đề xuất việc bổ sung hoặc điều chỉnh kế hoạch khi cần thiết để Hiệu trưởng xem xét quyết định.

d)  Quản lý hành chính về giáo vụ và học vụ các hệ thống đào tạo của trường theo đúng quy chế về đào tạo nghề do Bộ lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; tập hợp, thống kê và xử lý các thông tin về giáo vụ và học vụ.

e)  Tham mưu cho hiệu trưởng các chế độ chính sách đối với cán bộ giảng dạy trong trường và cán bộ thỉnh giảng, phục vụ giảng dạy; kiểm tra báo cáo thống kê khối lượng giảng dạy của các khoa để nhà trường trả thù lao;  đề xuất ý kiến về nhu cầu cơ sở vật chất và điều kiện cần thiết phục vụ giảng dạy học tập;

e) Tiếp nhận, tổng hợp thông tin, giúp Hiệu trưởng dự thảo các văn bản chỉ đạo và phương hướng nhiệm vụ, tổng kết năm học, thực hiện các báo cáo định kỳ và đột xuất;

g) Phối hợp với phòng Tài chính Kế toán quản lý ngân sách Nhà nước và các nguồn thu khác của trường dành cho đào tạo nghề và thanh toán tiền giảng cho giáo viên theo quy định của nhà trường;

h) Thực hiện các công việc giáo vụ gồm: lập các biểu bảng về công tác giáo vụ, dạy và học, thực hành, thực tập nghề; theo dõi, tổng hợp, đánh giá chất lượng các hoạt động dạy nghề; thống kê, làm báo cáo theo quy định của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, của cơ quan quản lý cấp trên và của Hiệu trưởng:

i) Tổ chức hướng dẫn, giải đáp thắc mắc của học sinh-sinh viên về quy chế học tập, kiểm tra, thi;

k) Lập kế hoạch và tổ chức triển khai công tác tuyển sinh các hệ đào tạo hàng năm;

1) Quản lý tốt hồ sơ sinh viên;

m) Quản lý tốt các nguồn nhân lực của phòng lao động, tài sản, tư liệu tài chính (nếu có);

n) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

2. Phòng Tổ chức:

Nhiệm vụ của phòng Tổ chức:

a) Tham mưu cho Hiệu trưởng về mô hình tổ chức bộ máy, quy chế hoạt động của trường;

b) Xây dựng kế hoạch về nhân sự dài hạn và hàng năm,

c) Chủ trì phối hợp với phòng, khoa, bộ môn, trung tâm để xây dựng bản mô tả công việc và tiêu chuẩn chức danh trình hiệu trưởng phê duyệt;

d) Xây đựng kế hoạch và triển khai công tác tuyển dụng hàng năm theo kế hoạch được duyệt;

đ) Soạn thảo hợp đồng và các văn bản liên quan đến quản lý, sử dụng lao động, tham mưu cho hiệu trưởng trong việc sắp xếp, bố trí, điều chuyển, đề bạt, cán bộ, giáo viên và người lao động;

e) Nghiên cứu nhu cầu đào tạo xây dựng các chương trình bồi dưỡng đào tạo cán bộ, giáo viên, lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm và tổ chức các hoạt động đào tạo theo kế hoạch;

g) Quản lý hồ sơ cán bộ theo quy định hiện hành;

h) Thực hiện các thủ tục phong tặng các danh hiệu cao quý của Nhà giáo, các chức danh giảng viên; giảng viên chính, chuyên viên, chuyên viên chính;

i) Triển khai, tổ chức thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ, giáo viên và người lao động;

k) Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính nội bộ, giữ gìn an ninh, trật tự, bảo vệ tốt tài sản, cơ sở vật chất của trường,

l) Hướng dẫn, tổng hợp công tác đánh giá của cán bộ, giáo viên và người lao động hàng tháng, năm, thực hiện công tác thi đua, khen thưởng kỹ luật;

m) Quản lý tốt các nguồn nhân lực của phòng lao động, tài sản tư liệu tài chính (nếu có);

p) Làm các báo cáo, thống kê theo quy định;

q) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

Phòng Tài chính  - Kế toán

Nhiệm vụ của phòng Tài chính  - Kế toán

a) Căn cứ vào chương trình công tác của trường chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước được giao hàng năm, các nguồn thu từ học phí, lệ phí và các nguồn thu khác để lập dự toán thu chi ngân sách hàng quý, năm theo quy định, chủ động cân đối giữa các nguồn thu và nhu cầu chi phí để đảm bảo kinh phí duy trì ổn định toàn bộ các hoạt động của trường;

b) Thu và quản lý các nguồn thu; thanh toán các khoản chi; kiểm tra, kiểm soát tình hình chấp hành dự toán thu chi, tình hình thực hiện các chi tiêu kinh tế - tài chính và các định mức của Nhà nước cũng như của trường, đảm bảo việc quản lý sử dụng các nguồn kinh phí của trường theo đúng quy định, đúng mục đích và có hiệu quả;

c) Thu thập, xử lý thông tin số liệu kế toán theo đối tượng và nội dung công việc kế toán theo chuẩn mực và chế độ kế toán Kiểm tra, giám sát các các - khoản thu, chi tài chính, các nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán nợ; kiểm tra việc quản lý sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản; phát hiện và ngăn ngừa các hành vị vi phạm pháp luật về tài chính, kế toán. Phân tích thông tin, số liệu kế toán; Phân tích và đánh giá hiệu quả sử dụng các nguồn kinh phí, vốn, quỹ; đề xuất các định mức và giải pháp phục vụ yêu cầu quản lý và quyết định về tài chính của trường Cung cấp thông tin, số liệu kế toán theo quy định của pháp luật. Tổ chức bảo quản,lưu trữ hồ sơ tài liệu kế toán; giữ bí mật các tài liệu và số liệu kế

toán theo chế độ quy định;

d) Lập và nộp đúng hạn các báo cáo tài chính, báo cáo thuế và các báo cáo thống kê khác theo quy định hàng tháng, báo cáo. Hiệu trưởng tình hình hoạt động tài chính, thu chi của trường;

đ) Phối hợp với các phòng, khoa, trung tâm thực hành tổ chức quản lý  tài sản, vật tư, trang thiết bị của toàn trường. Chủ trì công tác kiểm kê; kiểm tra định kỳ hoặc bất thường tài sản cố định theo yêu cầu quản lý. Theo dõi việc sữa chữa, nâng cấp đổi mới tài sản cố định phân tích tình hình sử dụng tài  sản cố định. Tham gia và theo dõi việc thanh lý, điều chuyển tài sản cố định giữa các phòng, khoa và đơn vị trực thuộc;

 e) Chủ trì việc xây dựng, bổ sung, thay đổi qui chế chi tiêu nội bộ và các quy chế, quy định liên quan đến quản lý tài chính để trình Hiệu trưởng phê duyệt; triển khai công tác và hướng dẫn thi hành kịp thời các chế độ, chính sách tài chính theo quy định;

g) Quản lý tốt các nguồn nhân lực của phòng lao động, tài sản, tư liệu, tài chính (nếu có);

h) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

4. Phòng Hành chính - Quản trị

Nhiệm vụ của phòng Hành chính - Quản trị

a) Xây dựng kế hoạch phát triển ngắn hạn, dài hạn về cơ sở vật chất để đáp ứng nhu cầu phát triển của nhà trường. Phụ trách công tác xây dựng cơ bản và  sửa chữa, tu bổ cơ sở vật chất. Quản lý thiết bị, quản lý điện nước khu học tập phòng chống cháy nổ  khu học tập và làm việc của trường, tham mưu việc mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy học và sinh hoạt chính trị tư tưởng, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao;

b) Quản lý toàn bộ tài sản, cơ sở vật chất của nhà trường: Chuẩn bị cơ sơ vật chất (phòng ốc,loa đài, ánh sáng, băng cờ, khẩu hiệu) cho các cuộc họp, lễ tiết. Quản lý và sắp xếp phòng học theo thời khoá biểu và kế hoạch dạy học của trường. Chuẩn bị các điều kiện và cơ sở vật chất cho các hoạt động chung của các khoa, phòng và nhà trường;

c) Quản lý môi trường và vệ sinh toàn bộ khu học tập và làm việc của trường, đảm bảo cho nhà trường xanh-sạch-đẹp.

d) Quản lý các  công văn giấy tờ gửi đến và đi các nơi trong và ngoài nhà trường, thực hiện công tác lưu trữ, bảo mật theo quy định. Cấp các loại giấy- tờ theo phân cấp của Hiệu trưởng, quản lý con dấu của nhà trường;

đ) Điều hoà, phối hợp công tác giữa các đơn vị, làm lịch sinh hoạt công tác làm thư ký ghi biên bản cho các cuộc họp do Ban giám đốc chủ trì;

e) Quản lý thuốc và hồ sơ y tế toàn trường phụ trách công tác vệ  sinh phòng dịch, khám và sơ cứu; giới thiệu viên chức và học sinh-sinh viên đi bệnh viện tuyến trên. Thực hiện công tác bảo hiểm y tế cho học sinh-sinh viên toàn trường;

g) Quản lý và khai thác các hoạt động dịch vụ của trường;

h) Công khai các thủ tục hành chính như: Thủ tục sửa chữa  thiết bị, thủ tục mua sắm thiết bị, quy định sử dụng - bảo quản thiết bị quy định đăng ký giảng đường, phòng học;

i) Thu thập, bổ sung, xử lý tài liệu. Tổ chức sắp xếp, lưu trữ, bảo quản lâu tư liệu thư viện;

k) Xây dựng hệ thống tra cứu tìm tin theo phương pháp truyền thống và hiện đại, tổ chức cho người đọc trong trường khai thác, sử dụng thuận lợi có hiệu quả khi khi tìm tài liệu ở Thư viện;

l) Quản lý tốt các nguồn nhân lực của phòng lao . động, tài sản, tư liệu, tài chính (nếu có);

m) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

5. Phòng Công tác học sinh-sinh viên

Nhiệm vụ của phòng Công tác học sinh - sinh viên:

a) Giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý học sinh, theo dõi giúp đỡ học sinh tự học, tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, hoạt động dịch vụ và các hoạt động khác ngoài giờ học;

b) Đề xuất thực hiện chế độ chính sách đối với học sinh kiến nghị việc khen thưởng và kỷ luật học sinh;

c) Quản lý khu nội trú; tổ chức bố trí chỗ ở nội trú cho học sinh theo kế hoạch đã được Hiệu trưởng phê duyệt; thực hiện tốt việc đăng ký tạm trú, tạm vắng của học sinh; tổ chức kiểm tra việc chấp hành nội quy khu nội trú của học sinh; tiến hành thu tiền điện, tiền nước  của học sinh; đôn đốc việc nộp tiền phòng ở cho phòng Tài chính - Kế toán;

d) Tham mưu cho Hiệu trưởng về chủ trương, biện pháp kế hoạch tổ chức các hoạt động nhằm quản lý và giáo dục toàn diện cho học sinh, sinh viên của trường;

đ) Tổ chức triển- khai công tác quản lý học sinh, sinh viên theo qui chế công tác học sinh sinh viên do Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành; chủ trì việc đánh giá xếp loại học sinh sinh viên theo qui định;

e) Tổ chức triển khai công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho học sinh sinh.

g) Chủ trì thực hiện các chế độ chính sách của học sinh sinh viên theo qui định của pháp luật;

i) Phối hợp với Đoàn thanh niên tổ chức các hoạt động trong học sinh-sinh viên;

k) Thực hiện công tác quản lý khu nội trú theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

 l) Quản lý tổt các nguồn nhân lực của phòng lao động, tài sản, tài liệu, tài chính (nếu có);

m) Thực hiện các công tác khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

6. Phòng quản lý khoa học và Đối ngoại

Nhiệm vụ của phòng Quản lý khoa học và Đối ngoại:

a) Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác nghiên cứu khoa học trong cán bộ, giáo viên và học sinh. Phối hợp với phòng. Đào tạo và các tổ bộ môn chủ trì công tác biên soạn giáo án, giáo trình và đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng tiếp cận với thực tế và chú trọng kỹ năng nghề;

b) Tham nưu cho Hiệu trưởng lập kế hoạch và thực hiện công tác hợp tác quốc tế đối ngoại của trường;

c) Xây dựng, tổng hợp kế hoạch khoa học công nghệ, quản lý và điều phối các hoạt động khoa học công nghệ trong trường, theo dõi, kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động khoa học công nghệ;

d) Phối hợp với các phòng chức năng, các khoa, tổ bộ môn và các đơn vị ngoài trường quản lý, điều phối, đầu nối và thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học và các hợp đồng nghiên cứu khoa học của trường;

đ) Phối hợp với các phòng, khoa, tổ bộ môn tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học,

e) Tham mưu cho Hiệu trưởng lập kế hoạch và thực hiện công tác hợp tác quốc tế đối ngoại của trường;

g) Chủ trì và phối hợp với các bộ phận có liên quan thực hiện công tác tiếp đón các đoàn khách vào, ra;

i) Quản lý tốt các nguồn nhân lực của phòng lao động, tài sản, tư liệu, tài chính (nếu có);

k) Thực hiện các công tác khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

7. Trung tâm Thông tin Thư - viện

Nhiệm vụ của Trung tâm Thông tin -Thư viện:

a) Xây dựng kế hoạch phát triển thư viện theo hướng hiện đại;

b) Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện việc mua, tiếp nhận, trao đổi, bổ sung các loại tài liệu sách báo. mới, nhằm phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học,

c) Tổ chức quản lý lưu trữ và bảo quản các kho sách báo, tư liệu thông tin theo đúng qui định;

d) Quản lý tốt các nguồn nhân lực của phòng lao động tài sản, tư liệu,  tài chính (nếu có);

đ) Thực hiện các công tác khác theo sự phân công của Hiệu trưởng;

7. Trung tâm Bồi dưỡng và Xúc tiến việc làm

Nhiệm vụ của Trung tâm Bồi dưỡng và Xúc tiến việc làm:

a) Lập kế hoạch đào tạo theo nhu cầu của xã hội trên cơ sở hợp đồng đào tạo với các tổ chức và cá nhân người học theo sự phân cấp của hiệu trưởng

và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng sau khi được duyệt;

b) Phối hợp với các đối tác xây dựng nội dung chương trình đào tạo gắn với nhu cầu thực tế của các tổ chức, cá nhân;

c) Thường xuyên nghiên cứu nhu cầu  tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp và làm tư vấn về tuyển dụng cho doanh nghiệp; tư vấn miễn phí việc làm cho học sinh-sinh viên

d) Phối hợp với phòng Đào tạo để bố trí giáo viên giảng dạy theo kế hoạch đã được duyệt;

đ) Quản lý hành chính về giáo vụ và học vụ các hệ thống đào tạo của trường theo đúng quy chế về đào tạo nghề do Bộ lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và. Đào tạo ban hành, tập hợp, thống kê và xử lý các thông tin về giáo vụ và học vụ;

e) Tham mưu cho Hiệu trưởng các chế độ chính sách đối với cán bộ giảng dạy trong trường và cán bộ thỉnh giảng, phục vụ giảng dạy; kiểm tra báo cáo thống kê khối lượng giảng dạy của các giáo viên để nhà trường trả thù lao; đề xuất ý kiến về nhu cầu cơ sở vật chất và điều kiện cần thiết phục vụ giảng dạy học tập,

g) Tổ chức tham quan, thực tập cho người học thuộc Trung tâm quản lý;

h) Tổ chức đào tạo liên kết với các trường đại học theo các loại hình đào tạo tại chức, đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn theo chuyên đề;

i) Quản lý tốt các nguồn nhân lực của phòng lao động, tài sản, tư liệu, tài chính (nếu có);

k) Thực hiện các công tác khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

Điều 17. Các Khoa, bộ môn thuộc trường

Khoa, bộ môn trực thuộc trường có nhiệm vụ.

a) Thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động ngoại khoá khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy hàng năm của trường;

b)Thực hiện việc biên soạn chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề khi được phân công; tổ chức nghiên cứu đổi mới nội dung, cải tiến phương pháp dạy nghề nhằm nâng cao chất lượng đào tạo;

c) Thực hiện các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoá học, ứng dụng kỹ thuật công nghệ vào quá trình dạy nghề;

d) Quản lý giáo viên, nhân viên, người học thuộc đơn vị  lãnh;

đ) Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị theo quy định của hiệu trưởng; đề xuất, xây dựng các kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy nghề;

e) Quản lý tốt các nguồn nhân lực của phòng (lao động, tài sản, tư liệu, tài chính (nếu có);

g) Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của hiệu trưởng.

Điều 18: Các đơn vị dịch vụ, phục vụ dạy nghề.

1. Trường được thành lập các đơn vị trực thuộc để phục vụ cho hoạt động dạy nghề như. Trung tâm ứng dụng kỹ thuật, công nghệ; Xưởng thực hành; Câu lạc bộ; Nhà văn hoá - thể dục, thể thao; Ký túc xá và nhà ăn;

2. Việc tổ chức và quản lý hoạt động của các đơn vị này do Hiệu trưởng quyết định theo quy định của pháp luật;

3. Việc thành lập và hoạt động của cơ sở dịch vụ của trường được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 19: Tổ chức Đảng, đoàn thể và tổ chức xã hội

1. Tổ chức Đảng cộng  sản Việt Nam trong trường hoạt động theo Hiến pháp, pháp luật và các quy định của Đảng Cộng sản Việt Nam.

2. Đoàn thể, tổ chức xã hội  trong trường hoạt động theo quy định của Hiến pháp, pháp luật Điều lệ của tổ chức và có trách nhiệm góp phần thực hiện mục : tiêu dạy nghề của trường.

 

CHƯƠNG IV

TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY NGHỂ

Điều 20. Nguyên lý và phương châm dạy nghề

Học đi đôi với hành, lấy thực hành, thực tập kỹ  năng nghề làm chính; coi trọng giáo dục đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp; đảm bảo tính giáo dục toàn điện.

 Điều 21. Nghề đào tạo

1. Trường CĐNDLH được đào tạo các ngành nghề được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

2. Trường CĐNDLH thường xuyên dự báo nhu cầu đào tạo nhân lực trực tiếp kinh doanh du lịch để kịp thời điều chỉnh quy mô, cơ cấu nghề và trình độ đào tạo của trường.

Điều 22: Chương trình và giáo trình

1. Căn cứ vào chương trình khung trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề cho từng nghề do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và xã hội ban hành, trường tổ chức xây dựng và ban hành chương trình dạy nghề  của trường mình;

2. Trường CĐNDLH tổ chức xây dựng, ban hành chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp và các chương trình dạy nghề thường xuyên

3. Trường CĐNDLH thường xuyên đánh giá, cập nhật, bổ sung chương trình, giáo trình dạy nghề phù hợp với kỹ thuật và công nghệ du lịch, dịch vụ;

4. Trường CĐNDLH tổ chức biên soạn và ban hành giáo trình dạy nghề để làm tài liệu giảng dạy, học tập của trường. Giáo trình dạy nghề phải đạt được cụ thể hoá các yêu cầu về nội dung kiến thức, kỹ năng quy định trong chương trình dạy nghề đối với mỗi mô-đun, môn học.

Điều 23. Tuyển sinh

1. Trường xây dựng kế hoạch tuyển sinh hàng năm trên cơ sở nhu cầu nhân lực kỹ thuật trực tiếp trong sản xuất, dịch vụ của ngành, địa phương và năng lực đào tạo của nhà trường. Thực hiện kế hoạch tuyển sinh, đào tạo theo kế hoạch của Bộ trưởng bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội giao;

2. Trường tổ chức tuyển sinh học nghề theo quy chế tuyển sinh học nghề do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và. Xã hội ban hành:

Điều 24. Kiểm tra, thi và đánh giá

Trường thực hiện việc đánh giá kết quả học tập, rèn luyện tu dưỡng, tham gia các hoạt động xã hội của người học theo Quy chế thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp do Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành.

Điều 25. Cấp và quản lý bằng, chứng chỉ nghề

Trường thực hiện việc cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề, bằng tốt nghiệp trung cấp nghề, chứng chỉ nghề theo quy định của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

CHƯƠNG V

GIÁO VIÊN, CÁN BỘ, NHÂN VIÊN

Điều 26. Tiêu chuẩn và trình độ chuẩn của giáo viên dạy nghề

1. Giáo viên Trường phải có các tiêu chuẩn sau đây:

a) Phẩm chất, đạo đức, tư tưởng tốt;

b) Đạt trình độ chuẩn quy định tại khoản 2 Điều này;

c) Đủ sức khoẻ theo yêu cầu nghề nghiệp;

d) Lý lịch bản thân rõ ràng

2. Trình độ chuẩn của giáo viên trường.

a) Giáo viên dạy lý thuyết trình độ sơ cấp nghề phải có bằng tốt nghiệp trung cấp nghề trở lên; giáo viên dạy thực hành phải là người có bằng tốt nghiệp trung cấp nghề trở lên hoặc là nghệ nhân, người có tay nghề cao;

b) Giáo viên dạy lý thuyết trình độ trung cấp nghề phải có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm kỹ thuật hoặc đại học chuyên ngành; giáo viên dạy thực hành phải là người có bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề hoặc là nghệ nhân, người có tay nghề cao;

c) Giáo viên dạy lý thuyết trình độ cao đẳng nghề phải có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm kỹ thuật hoặc đại học chuyên ngành trở lên; giáo viên dạy thực hành phải là người có bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề hoặc là nghệ nhân, người có tay nghề cao;

d) Trường hợp giáo viên Trường quy định tại các điểm a, b và c trên đây không có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm kỹ thuật hoặc đại học sư phạm kỹ thuật thì phải có chứng chỉ sư phạm dạy nghề;

đ) Các chuẩn nghề nghiệp khác của giáo viên dạy nghề được thực hiện theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Điều 27. Nhiệm  vụ của giáo viên

a) Giảng dạy theo đúng nội dung, chương trình quy định và kế hoạch được giao;

 b) Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân, các quy định của pháp luật, chấp hành quy chế, nội quy của trường; tham gia các hoạt động chung trong trường và với địa phương nơi trường đặt trụ sở;

c) Thường xuyên học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; rèn luyện phẩm chất đạo đức; giữ gìn uy tính, danh dự của nhà giáo;

d) Tôn trọng nhân cách và đối xử công bằng với người học nghề; bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của người học nghề;

e) Chịu sự giám sát của nhà trường về nội dung, chất lượng phương pháp giảng dạy và nghiên cứu khoa học;

g) Hoàn thành các công việc khác được trường, khoa hoặc bộ môn phân  công;

h) Các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 28. Quyền của giáo viên :

1. Được bố trí giảng dạy theo chuyên ngành được đào tạo;

2: Được lựa chọn phương pháp, phương tiện giảng dạy nhằm phát huy năng lực cá nhân, nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo;

3. Được sử dụng giáo trình, tài liệu, học liệu dạy nghề, cơ sở vật chất kỹ thuật của trường để thực hiện nhiệm vụ giảng dạy;

4. Được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của pháp luật;

5. Được bảo vệ danh dự, nhân phẩm. Được tham gia bàn. bạc, thảo luận góp ý về chương trình, nội dung, phương pháp dạy nghề. Được thảo luận, góp ý về các chủ trương; kế hoạch phát triển dạy nghề, tổ chức quản lý của trường và các vấn đề liên quan đến quyền lợi của nhà giáo;

6. Được nghỉ hè, nghỉ học kỳ, nghỉ tết âm lịch, nghỉ lễ, nghỉ hàng tuần và các ngày nghỉ khác theo quy định của pháp luật;

7. Được hợp đồng thỉnh giảng và thực nghiệm khoa học tại các cơ sở dạy nghề, cơ sở giáo dục khác, nhưng phải bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ quy định tại Điều 29 của Điều lệ này;

8. Được hưởng các chính sách quy định tại các điều 80, 81 và 82 của Luật giáo dục,

9. Được hưởng các quyền khác theo quy định của pháp luật.

Điều 29. Nhiệm vụ, quyền của.cán bộ, nhân viên

Cán bộ, nhân viên làm công tác quản lý, phục vụ trong các trường cao đẳng nghề có nghĩa vụ thực hiện nghiêm chỉnh các nhiệm vụ, chức trách được phân công, được hưởng các quyền lợi theo quy định của pháp luật và trong hợp đồng lao động.

Điều 30: Việc tuyển dụng giáo viên và cán bộ, nhân viên

Giáo viên và cán bộ, nhân viên làm công tác quản lý, phục vụ trong các trường cao đẳng nghề công lập được tuyển dụng theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức và pháp luật lao động.

 

CHƯƠNG VI

NGƯỜI HỌC  NGHỀ

Điều 31. Nhiệm vụ của người học nghề

1. Học tập, rèn luyện theo chương trình, kế hoạch đào tạo của nhà trường;

2. Tôn trọng giáo viên, cán bộ và nhân viên; đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập; thực hiện quy chế, nội quy của trường, chấp hành pháp luật của

Nhà nước;

3. Đóng học phí theo quy định,

4: Tham gia lao động và hoạt động xã hội, hoạt động bảo vệ môi trường;

5. Giữ gìn, bảo vệ tài sản của trường, của cơ sở sản xuất nơi thực hành, thực tập;

6. Tuân thủ các quy định về an toàn lao động và vệ sinh lao động,

7. Thực hiện nếp sống văn minh, lành mạnh; tham gia xây dựng, bảo vệ và phát huy truyền thống của trường.

Điều 32. Quyền của người học nghề

1. Được học tập, rèn luyện theo mục tiêu dạy nghề hoặc hợp đồng học nghề đã giao kết với nhà trường;

2. Được học rút ngắn hoặc kéo dài thời gian thực hiện chương trình, được học lưu ban;

3. Được bảo lưu kết quả học tập theo quy định của pháp luật,

4. Được nhà trường tôn trọng và đối xử bình đẳng, được cung cấp đầy đủ thông tin về việc học tập, rèn luyện của mình;

5. Được cấp chứng chỉ nghề hoặc bằng tốt nghiệp trung cấp nghề hoặc bằng tốt nghiệp cao đắng nghề tương ứng với trình độ đào tạo theo quy định;

6. Được tham gia hoạt động của các đoàn thể, tổ chức xã hội trong nhà trường;

7. Được sử dựng trang thiết bị, phương tiện của nhà trường phục vụ việc học tập, thực hành, thực tập nghề và các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao. Được bảo đảm các điều kiện về an toàn, vệ sinh lao động trong quá trình học tập, thực hành, thực tập nghề theo quy định của pháp luật;

8: Được trực tiếp hoặc thông qua đại diện hợp pháp của tập thể người học nghề kiến nghị với nhà trường về các giải phần góp phần xây dựng trường, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của mình;

9. Được hưởng các chính sách đối với người học nghề theo quy định của pháp luật.

 

CHƯƠNG VII

TÀI SẢN VÀ TÀI CHÍNH

Điều 33. Quản lý và sử dụng tài sản

1. Trường quản lý và sử dựng theo quy định của pháp luật đối với đất đai, nhà cửa, công trình xây dựng, các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ, trang thiết bị, tài sản được nhà nước giao và tài  sản do  trường đầu tư, mua sắm, xây dựng hoặc được biếu, tặng để đảm bảo các hoạt động dạy nghề của trường;

2. Hàng năm, trường tố chức kiểm kê, đánh giá lại giá trị tài sản của trường và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của pháp luật.

Điều 34. Nguồn tài chính

Nguồn tài chính của trường gồm:

1. Kinh phí do ngân sách nhà nước cấp gồm:

- Kinh phí hoạt động thường xuyên;

- Kinh phí thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học và các nhiệm vụ khác được Nhà nước giao;

- Kinh phí thực hiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ,  viên chức;

- Kinh phí thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia;

- Kinh phí thực hiện nhiệm vụ dạy nghề do Nhà nước đặt hàng;

Vốn đầu tư xây dựng cơ bản, kinh phí mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động đậy nghề theo dự án và kế hoạch hàng năm được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Vốn đối ứng thực hiện các dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Kinh phí khác

2. Các nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp của trường gồm:

- Học phí do người học đóng;

- Thu từ hoạt động dịch vụ và các hoạt động sự nghiệp khác;

- Lãi được chia từ các hoạt đông kinh doanh, liên kết,  lãi  tiền gửi ngân hàng

3. Các nguồn viện trợ, tài trợ.

4. Các nguồn khác.

Điều 35. Nội dung chi

1. Chi thường xuyên, bao gồm:

a) Chi cho các hoạt động dạy nghề theo chức năng nhiệm vụ được giao;

b) Chi cho hoạt động sản xuất, dịch vụ của trường kể cả cho thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước, trích khấu hao tài sản cố định, chi trả vốn, trả lãi tiền vay theo quy định của pháp luật.

2. Chi không thường xuyên, bao gồm:

a) Chi thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học;

b) Chi thực hiện chương trình mục.tiêu;

c) Chi thực hiện nhiệm vụ dạy nghề do Nhà nước đặt hàng;

d) Chi thực hiện chương trình đào tạo bồi dưỡng giáo viên, cán bộ, viên chức;

đ) Chi vốn đối ứng thực hiện các dự án có nguồn vốn nước ngoài theo quy định;

e) Chi thực hiện các nhiệm vụ đột xuất được cấp có thẩm quyền giao;

g) Chi đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm tài sản, thiết bị, chi thực hiện các dự án đầu tư khác theo quy định của Nhà nước,

h) Chi cho các hoạt động liên doanh, liên kết;

k) Các khoản chi khác theo quy định của pháp luật,

Điều 36. Quản lý tài chính

Trường thực hiện việc quản lý tài chính theo quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

 

CHƯƠNG III

QUAN HỆ GIỮA TRƯỜNG VỚI DOANH NGHIỆP, GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI

Điều 37. Quan hệ giữa trường với doanh nghiệp

Trường có trách nhiệm chủ động phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp trong hoạt động dạy nghề, bao gồm:

1. Xây dựng.và tổ chức thực hiện kế hoạch dạy nghề đáp ứng nhu cầu nhân lực kỹ thuật trực tiếp sản xuất của doanh nghiệp và thị trường lao động.

2. Mời đại diện của doanh nghiệp có liên quan tham gia vào việc xây dựng chương trình, giáo trình dạy nghề của trường; tham gia giảng dạy, hướng dẫn thực tập nghề và đánh giá kết quả học tập của người học nghề.

3. Phối hợp với doanh nghiệp để tổ chức cho người học nghề tham quan, thực tập tại doanh nghiệp, gắn học tập với thực tiễn.

4. Hợp tác với doanh nghiệp để dạy nghề, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghề cho lao động của doanh nghiệp khi có nhu cầu.

5. Phối hợp với doanh nghiệp trong hoạt động nghiên cứu, sản xuất, ứng dụng, chuyển giao công nghệ.

Điều 38. Quan hệ giữa trường với gia đình người học nghề

1. Trường có trách nhiệm thông báo công khai kế hoạch, chỉ tiêu, tiêu chuẩn, quy chế tuyển sinh học nghề và các chính sách, chế độ đối với người học nghề hàng năm,

2. Trường chủ động phối hợp với gia đình người học nghề để làm tốt công tác giáo dục đối với người học nghề nhằm phát triển toàn diện nhân cách của người học.

Điều 39. Quan hệ giữa trường với xã hội

1. Trường thực hiện liên kết với các cơ sở sản xuất, các cơ sở nghiên cứu khoa học, kỹ-thuật-công nghệ và các cơ sở đào tạo khác nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên, người học nghề tham quan, thực tập, thực hành sản xuất ứng dụng công nghệ để gắn việc giảng dạy, học tập với thực tế sản xuất;

2. trường thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ, ngành, địa phương có liên quan, với các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong việc xác định nhu cầu dạy nghề, gắn dạy nghề với việc làm và thị trường lao động;

3. Trường phối hợp với các cơ sở văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao tạo điều kiện để người học tham gia các hoạt động giao lưu văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao,

4. Trường phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị- xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, nhằm xây dựng môi trường giáo lành mạnh.

 

CHƯƠNG IX

THANH TRA, KIỂM TRA, KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

40. Thanh tra, kiểm tra

1. Trường tổ chức việc tự kiểm tra, thanh tra theo quy định của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. Trường chịu sự kiểm tra, thanh tra của thanh tra dạy nghề, của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch theo quy định của pháp luật.

Điều 41. Khen thưởng

Cá nhân và các tập thể của trường thực hiện tốt Điều lệ này, có nhiều thành tích đóng góp cho sự nghiệp dạy nghề; được ljlen thưởng theo quy định của pháp luật

Điều 42: Xử lý vi phạm :

1. Cá nhân có hành vi vi phạm các quy định của Điều lệ này, thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật

2. Trường và các đơn vị, tổ chức của trường có hành vi vi phạm các quy định của Điều lệ này, thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt hành chính, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Thẩm quyền xử lý các cá nhân, tập thể vi phạm Điều lệ tuy thực hiện theo quy định của pháp luật./.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác