202/QĐ- BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 202/QĐ- BVHTTDL ngày 24 tháng 01 năm 2014 Về việc thành lập Ban Tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2015

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Công văn số 8609/VPCP-KGVX ngày 26/11/2010 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đồng ý về việc tổ chức Năm Du lịch quốc gia tại một số địa phương giai đoạn 2012-2017;

Căn cứ Công văn cử nhân sự tham gia Ban Tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2015 của các cơ quan liên quan;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, và Chánh Văn phòng Bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2015 (sau đây gọi tắt là Ban Tổ chức) gồm các ông, bà:

1. Ông Trịnh Văn Chiến – Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa - Trưởng ban;

2. Ông Vương Văn Việt – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa - Phó trưởng ban

3. Ông Nguyễn Văn Tuấn- Tổng cục trưởng Tổng cục du lịch – Phó Trưởng ban;

4. Ông Nguyễn Văn Tuấn- Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa- Ủy viên thường trực.

5. Ông Phạm Văn Tuấn -Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao -Ủy viên;

6. Ông Hoàng Hữu Chính –Phó Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch -Ủy viên;

7. Ông Lê Hồng Phong - Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch -Ủy viên;

8. Ông Lê Ngọc Định -Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch -Ủy viên;

9. Ông Nguyễn Hữu Toàn - Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch -Ủy viên;

10. Ông Vương Duy Bảo- Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch -Ủy viên;

11. Ông Phùng Huy Cẩn - Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua-khen thưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch -Ủy viên;

12. Ông Ngô Hoàng Quân - Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch -Ủy viên;

13. Bà Đoàn Thị Thu Hương - Phó Cục trưởng Cục Mỹ thuật, nhiếp ảnh và Triển lãm Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch -Ủy viên;

14. Ông Nguyễn Chí Bền –Viện trưởng Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch -Ủy viên;

15. Ông Nguyễn Quý Phương - Vụ trưởng Vụ Lữ hành Tổng cục Du lịch -Ủy viên;

16. Ông Lê Tuấn Anh - Vụ trưởng Vụ Thị trưởng phụ trách Vụ khách sạn Tổng cục Du lịch -Ủy viên;

18. Ông Vũ Trọng Lợi - Vụ trưởng Vụ Thể dục thể thao quần chúng Tổng cục Thể dục thể thao -Ủy viên;

19. Ông Doãn Văn Phú - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa -Ủy viên;

20. Ông Nguyễn Đắc Thủy - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ -Ủy viên;

21. Ông Mai Tiến Dũng - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội -Ủy viên;

22. Ông Lâm Quang Nghĩa - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Bình -Ủy viên;

23. Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An -Ủy viên;

24. Ông Lê Trần Sáng - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Tĩnh -Ủy viên;

25. Ông Nguyễn Văn Kỳ - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Bình -Ủy viên;

26. Ông Nguyễn Hữu Thắng - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị -Ủy viên;

27. Ông Lê Hữu Minh - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế -Ủy viên;

28. Ông Trịnh Ngọc Thành –Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Hàng không Việt Nam -Ủy viên;

29. Ông Trần Hùng -Phó trưởng ban Ban biên tập truyền hình Cáp Đài Truyền hình Việt Nam -Ủy viên;

Điều 2. Ban Tổ chức có nhiệm vụ chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ đựợc giao, chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan của các Bộ, ngành, các cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan tổ chức thành công sự kiện Năm Du lịch quốc gia 2015.

Điều 3. Trưởng ban Tổ chức phân công nhiệm vụ cho các thành biên Ban Tổ chức. Kinh phí hoạt động của Ban Tổ chức do ngân sách nhà nước bảo đảm và được bố trí trong kinh phí hoạt động của Năm Du lịch quốc gia 2015. Ban Tổ chức tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

-Như điều 4;

-Lãnh đạo Bộ VHTTDL;

-UBND các tỉnh/thành liên quan;

-Các đơn vị liên quan thuộc Bộ VHTTDL;

-Sở VHTTDL các tỉnh/thành liên quan;

-Lưu: VT, TCDL (70b) LHH.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác