202/TTR - BVHTTDL

BỘ TRƯỞNG- Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

TỜ TRÌNH Về việc Đề án "Xây dựng và rà soát các chế độ chính sách đối với các hoạt động văn học, nghệ thuật và văn nghệ sỹ.

TỜ TRÌNH Số 202/TTr - BVHTTDL, ngày 07 tháng 10 năm 2010 Về việc Đề án "Xây dựng và rà soát các chế độ chính sách đối với các hoạt động văn học, nghệ thuật và văn nghệ sỹ. Chế độ tài trợ, đặt hàng đối với các tác phẩm văn học, nghệ thuật. Chính sách khuyến khích sáng tác trong các hoạt động văn học, nghệ thuật và thành lập Quỹ Sáng tác'' thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2008 của Bộ Chính trị "Về việc tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới"


Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Văn học nghệ thuật có vai trò to lớn trong sự phát triển của mỗi quốc gia. Trong cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc cũng như công cuộc hiện đại hoá đất nước, hội nhập quốc tế, các nhà hoạt động văn học nghệ thuật cũng là chiến sỹ trên mặt trận tư tưởng văn hoá.

Ngày 16 tháng 6 năm 2008, Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) "về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới" ra đời đánh dấu một bước ngoặt lớn đối với văn học, nghệ thuật nước nhà. Văn học, nghệ thuật, với tư cách là một bộ phận quan trọng và tinh tế của văn hóa được khẳng định là một trong những động lực to lớn trực tiếp góp phần xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội. Trong bối cảnh đất nước đang tiếp tục đổi mới toàn diện hướng tới mục tiêu trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại đến năm 2020, văn học, nghệ thuật cũng phải phát triển tương xứng với tầm vóc của dân tộc. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, những biến đổi trong đời sống kinh tế, chính trị, xã hội đang là những tiền đề, đồng thời là những thách thức cho sự phát triển của văn học, nghệ thuật Việt Nam. Danh giá tình hình văn học, nghệ thuật thời gian qua, Nghị quyết 23-NQ-TW chỉ rõ "văn học, nghệ thuật Việt Nam có bước phát triển mới, có những biến đổi sâu sắc, những đặc điểm mới, đạt được nhiều thành tựu nhưng cũng còn nhiều hạn chế, yếu kém đan xen nhau''. Tình hình đó đặt ra những vấn đề cần đổi mới, hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách cho văn học nghệ thuật trong bối cảnh của nên kinh tế thị trường, mở cửa, hội nhập quốc tế, nhằm mục tiêu chung là khuyến khích, huy động một nguồn lực xã hội cho sự phát triển văn học nghệ thuật, từ khâu sáng tạo, truyền bá các tác phẩm văn học nghệ thuật. Trong đó, việc rà soát, hoàn thiện, xây dựng hệ thống chế độ chính sách đối với các hoạt động văn học, nghệ thuật và văn nghệ sỹ, đầu tư đặt hàng, tài trợ, khuyến khích văn nghệ sĩ sáng tác văn học nghệ thuật, thành lập quỹ sáng tác được coi là khâu đột phá, tạo nên những chuyển biến mang tính đồng bộ, để văn học nghệ thuật phát triển tương xứng vai trò của mình trong sự nghiệp phát triển văn hoá của thời kỳ mới.

Thực hiện sự chỉ đạo và phân công của Ban chỉ đạo trung ương triển khai Nghị quyết số 23-NQ-TW, Ban cán sự Đảng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với Ban cán sự một số Ban, Bộ ngành liên quan xây dựng đề án "Xây dựng và rà soát các chế độ chính sách đối với các hoạt động văn học, nghệ thuật và văn nghệ sỹ. Chế độ tài trợ, đặt hàng đối với các tác phẩm văn học, nghệ thuật. Chính sách khuyến khích sáng tác trong các hoạt động văn học, nghệ thuật và thành lập Quỹ Sáng tác" (dưới đây gọi tắt là  "Đề án'') báo cáo Ban chỉ đạo Trung ương triển khai Nghị quyết số 23-NQ-TW, và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đề án tập trung rà soát và đánh giá tác động của chế độ chính sách hiện hành đối với hoạt động văn học, nghệ thuật và văn nghệ sĩ thông qua tài trợ, đặt hàng và khuyến khích sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật và thành lập Quỹ Sáng tác, từ đó đưa ra những đề xuất kiến nghị Thủ tướng Chính phủ phê duyệt lộ trình sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng mới các cơ chế chính sách để thúc đẩy sự phát triển của văn học, nghệ thuật.

Đề án gồm có 03 phần (không kể phần Kết luận và phụ lục): 
Phần mớ đầu: Nêu bối cảnh, sự cần thiết xây dựng đề án và đối tượng phạm vi nghiên cứu của đề án.

Phần thứ nhất: Đánh giá thực trạng về chế độ, chính sách tài trợ, đặt hàng, khuyến khích sáng tác và các quỹ hỗ trợ sáng tạo trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật.

Phần thứ hai. Quan điểm, mục tiêu và nguyên tắc xây dựng chế độ tài trợ, đặt hàng đối với các tác phẩm văn học nghệ thuật, chính sách khuyến khích sáng tác trong các hoạt động văn học nghệ thuật và thành lập quỹ sáng tác.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã trực tiếp báo cáo Ban chỉ đạo Trung ương và đã được đánh giá cao. Ban Tuyên giáo Trung ương đã có Công văn số 5381- CV/BTGTW ngày 5 tháng 3 năm 2010 thông báo ý kiến của Ban Chỉ đạo Trung ương, thường trực Ban chỉ đạo Trung ương, nhất trí với nội dung đề án và yêu cầu Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tiếp tục trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã xin ý kiến góp ý của các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thông tin và Truyền thông và Ban Tuyên giáo Trung ương (kèm theo) theo sự chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ trong Công văn số 611/PGLVB-VPCP ngày 26 tháng 4 năm 2010. Về cơ bản, các Bộ, ngành đã nhất trí với dự thảo. Một số ý kiến khác, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch xin giải trình như sau:

Về chế độ thăm hỏi, hỗ trợ Kinh phí đối với văn nghệ sỹ: Bộ Tài chính "đề nghị thực hiện theo nghị định chung của Nhà nước không đặt vấn đề giải quyết riêng chế độ này đối với văn nghệ sỹ''. Tuy nhiên. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch nhận thấy, để khuyến khích, động viên các văn nghệ sỹ cần có chính sách cho đối tượng này như dự thảo .

- Về chính sách nhà ở đối với văn nghệ sỹ:

Bộ Tài chính "đề nghị thực hiện theo quy định chung của Nhà nước, tuy nhiên cần có sự ưu tiên đối với văn nghệ sỹ nhưng không đặt vấn đề thành chính sách riêng đối với văn nghệ sỹ, nên giải quyết trong tổng thể chung đối với cán bộ, viên chức nhà nước và có sự ưu tiên đối với văn nghệ sỹ để phù hợp với các quy định của Đảng và Nhà nước''. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thống nhất ý kiến của Bộ Tài chính.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có đề án "Khảo sát, đánh giá hiện trạng và xây dựng cơ chế, giải pháp về nhà ở cho nghệ sỹ nhân dân, nghệ sỹ ưu tú, theo sự chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại Công văn số 3662/VPCP-KGVX ngày 06 tháng 6 năm 2010.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã có Tờ trình số 135/TTR-BVHTTDL ngày 29 tháng 6 năm 2010 trình Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, đã có đề xuất cụ thể đối với ưu tiên nhà ở cho Nghệ sỹ nhân dân, Nghệ sỹ ưu tú, Thủ tướng Chính phủ đã có Công văn số 6268-VPCP-KTN ngày 07 tháng 9 năm 2010 giao Bộ Xây dựng tiếp thu và cụ thể hoá bằng các quy định cụ thể.

- Bộ tài chính đề nghị bỏ đoạn "Đầu tư cho văn học nghệ thuật thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia" vì đầu tư cho văn học nghệ thuật là khái niệm có phạm vi rộng (đặt hàng, tài trợ sáng tác, chế, độ nhuận bút, các chính sách ưu đãi ngành, nghề, chính sách đào tạo) và hầu hết các nội dung này đều mang tính chất hoạt động thường xuyên để duy trì, củng cố và phát triển văn học nghệ thuật, không nên đầu tư thông qua chương trình mục tiêu quốc gia có tính chất giai đoạn và trọng tâm, trọng điểm, tuy nhiên, để đạt mục tiêu văn học, nghệ thuật có bước phát triển mới, có những biến đổi sâu sắc, những đặc điểm mới, đạt được nhiều thành tựu thì việc đầu tư cho văn học nghệ thuật thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá là một phương án cần thiết. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch bảo lưu ý kiến này như dự thảo đề án, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, có ý kiến về Đề án nêu trên để Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai các bước tiếp theo./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- PTT Nguyễn Thiện Nhân;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Các Thứ trưởng (để b/c);

- Lưu: VT, KHTC, KC.20.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác