2030/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc tổ chức Lễ hội Rượu vang Tây Ban Nha - Pháp - Italia

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh xuất cảnh và cư trú cửa người nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, ban hành theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Hà Nội phố hợp với Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội và Đại sứ quán Italia tại Hà Nội tổ chức Lễ hội Rượu vang Tây Ban Nha - Pháp - Italia (không nhằm mục đích kinh doanh).

Thời gian: - Ngày 5/7/2011 tại khách sạn Sofitel Saigon Plaza, thành phố Hồ Chí Minh

- Ngày 7/7/2011 tại khách sạn Melia thành phố Hà Nội.

Điều 2. Về kinh phí:

Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Hà Nội, Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội và Đại sứ quán Italia tại Hà Nội chịu các chi phí có liên quan đến tổ chức sự kiện này.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Chánh Thanh tra Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng, Hoàng Tuấn Anh (để b/c);

-Sở VH, TT và DL TP Hồ Chí Minh (để phối hợp);

-Lưu: VT, HTQT, TQA (8).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác