2033/QĐ-BVHTTDL

BỘ TRƯỞNG Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chủ nhiệm Chương trình hành động quốc gia về du lịch giai đoạn 2006-2010.

 

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỦ NHIỆM CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA VỀ DU LỊCH GIAI ĐOẠN 2006-2010.

 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH;

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/ NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 121/2006/QĐ-TTg, ngày 29 tháng 5 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương  trình hành động quốc gia về du lịch 2006-2010;

Căn cứ Quyết định số 4952/QĐ-BVHTTDL, ngày 26 tháng 11  năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc thành lập Ban chủ nhiệm nhiệm Chương trình hành động quốc gia về du lịch giai đoạn 2006-2010;

Xét đề nghị của Chủ nhiệm Chương trình hành động quốc gia về du lịch giai đoạn 2006-2010,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Ban chủ nhiệm Chương  trình hành động quốc gia về du lịch giai đoạn 2006-2010.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Chủ nhiệm Chương trình hành động quốc gia về du lịch giai đoạn 2006-2010 và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác