203/TTR-BVHTTDL

BỘ TRƯỞNG- Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

TỜ TRÌNH Về việc Đề án "Xây dựng các chính sách thẩm định, quảng bá, thuế ưu đãi đối với các tác phẩm văn học, nghệ thuật trong nước; văn hoá phẩm của Việt Nam đưa ra nước ngoài và giới thiệu tinh hoa văn học, nghệ thuật của thế giới vào Việt Nam;

TỜ TRÌNH Số: 203/TTr-BVHTTDL ngày 07 tháng 10 năm 2010 Về việc Đề án "Xây dựng các chính sách thẩm định, quảng bá, thuế ưu đãi đối với các tác phẩm văn học, nghệ thuật trong nước; văn hoá phẩm của Việt Nam đưa ra nước ngoài và giới thiệu tinh hoa văn học, nghệ thuật của thế giới vào Việt Nam; chính sách bảo tồn, quảng bá, phát huy di sản văn học, nghệ thuật dân tộc, nghiên cứu, sưu tầm, chỉnh lý vốn văn học, nghệ thuật truyền thống, xây dựng và phát huy văn học, nghệ thuật quần chúng; chính sách xuất bản, quảng bá các phẩm văn học, nghệ thuật đến với công chúng qua các ấn phẩm văn hoá, các phương tiện thông tin đại chúng" thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2008 của Bộ Chính trị "Về việc tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới’’.

Sau đây gọi tắt là Đề án "Xây dựng chính sách thẩm định, quảng bá, thuế ưu đãi đối với các tác phẩm văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới"

Kính gửi: thủ tướng Chính phủ

Văn hóa nghệ thuật là lĩnh vực được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước. Trong công cuộc đổi mới do Đảng lãnh đạo, văn hóa nghệ thuật được coi là nền tảng tinh thần của xã hội, là lĩnh vực có vai trò quan trọng góp phần tăng trưởng kinh tế và tiến bộ xã hội, xây dựng nhân cách con người phát triển và hội nhập quốc tế Ngày 16 tháng 6 năm 2008 Bộ Chính trị đã có Nghị quyết số 23-NQ/TW (khóa X) về tiếp tục xây dựng và phát triển VHNF trong thời kỳ mới.

Thực hiện sự chỉ đạo và phân công của Ban Bí thư, Ban cán sự Đảng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với Ban cán sự Đảng Bộ, ban, ngành liên quan lập Đề án "Xây dựng các chính sách thẩm định, quảng bá, thuế ưu đãi... đối với các tác phẩm văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới" báo cáo Ban chỉ đạo trung ương triển khai Nghị quyết số 23--NQ/TW và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Ngày 12 tháng 10 năm 2009, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có tờ trình số 38-TTr/BCS, trình Ban chỉ đạo trung ương Đề án "Xây dựng và rà soát các chế độ chính sách đối với các hoạt động văn học, nghệ thuật và văn nghệ sỹ. Chế độ tài trợ, đặt hàng đối với các tác phẩm văn học, nghệ thuật.

Chính sách khuyến khích sáng tác trong các hoạt động văn học, nghệ thuật và thành lập Quỹ Sáng tác" thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2008 của Bộ Chính trị "Về việc tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới. Chính vì vậy, đề án này chỉ tập trung những vấn đề về chính sách thẩm định, quảng bá, thuế ưu đãi đối với các tác phẩm VHNT, từ đó đưa ra những đề xuất kiến nghị Chính phủ bổ sung, sửa đổi hoặc xây dựng mới các cơ chế chính sách, giải pháp, lộ trình thực hiện để giải quyết những vấn đề bất cập của các chính sách hiện hành.

Đề án gồm có 03 phần (không kể phần kết luận và phụ lục)

Phần mở đầu: Nêu bối cảnh, sự cần thiết xây dựng đề án và đối tượng phạm vi nghiên cứu của đề án.

Phần thứ nhất. Đánh giá thực trạng chính sách thẩm định, quảng bá, thuế ưu đãi, bảo tồn phát triển, xuất bản và quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật

Phần thứ hai. Xây dựng và hoàn thiện chính sách về thẩm định, quảng bá, thuế, bảo tồn phát triển, xuất bản và quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã xin ý kiến góp ý của các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thông tin và Truyền thông và Ban Tuyên giáo Trung ương (kèm theo) theo sự chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ trong Công văn số 611/PGLVB-VPCP ngày 26 tháng 4 năm 2010. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành và chỉnh sửa hoàn thiện đề án.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, có ý kiến về Đề án nêu trên để Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai các bước tiếp theo./.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác