2041/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc tổ chức biểu diễn nghệ thuật tuyên truyền Dân số -Kế hoạch hoá gia đình năm 2011

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Kế hoạch số 1209/KH-BCĐDS, ngày 19 tháng 4 năm 2011 của Ban Chỉ đạo Dân số, AIDS và các vấn đề xã hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thực hiện Hợp đồng số 02/HĐ-DA1, ký ngày 14 tháng 6 năm 2011 giữa Ban Quản lý các Dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia, Bộ Y tế và Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thực hiện Chương trình mục tiêu Dân số năm 2011, tổ chức Chương trình biểu diễn nghệ thuật tuyên truyền về đề tài Dân số - Kế hoạch hoá gia đình tại tỉnh Yên Bái, Sơn La năm 2011;

Xét đề nghị của Trưởng ban chỉ đạo Dân số, AIDS và các vấn đề xã hội,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Ban Chỉ đạo Dân số, AIDS và các vấn đề xã hội phối hợp với Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức biểu diễn nghệ thuật tuyên truyền Dân số-Kế hoạch hoá gia đình năm 2011 tại tỉnh Yên Bái và Sơn La theo kế hoạch số 1209/KH-BCĐDS ngày 19 tháng 4 năm 2011 của Ban Chỉ đạo Dân số, AIDS và các vấn đề xã hội đã được phê duyệt.

Điều 2. Kinh phí tổ chức lấy từ nguồn Chương trình mục tiêu quốc gia về Dân số-Kế hoạch hoá gia đình do Ban Quản lý các Dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, Bộ Y tế cấp theo Hợp đồng số 02/HĐ-DA1 ngày 14 tháng 6 năm 2011 qua tài khoản Văn phòng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Dân số, AIDS và các vấn đề xã hội và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, BCĐDS, TN (8).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác