2044/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v đón sinh viên Trường Đại học Nghệ thuật Bremen (CHLB Đức)

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, ban hành theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Quyết định số 1973/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc sửa đối, bổ sung Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam đón sinh viên Trường Đại học Nghệ thuật Bremen (3 người - Quốc tịch CHLB Đức) sang Việt Nam học tập.
-Thời gian: Từ 01/9/2016 - 15/1/2017
- Địa điểm: Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam.
Điều 2. Về kinh phí:
- Sinh viên Trường Đại học Nghệ thuật Bremen tự túc các khoản kinh phí vé máy bay, đi lai, sinh hoạt phí và các chi phí khác trong thời gian học tập tại Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam.
- Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam hỗ trợ sinh viên Trường Đại học Nghệ thuật Bremen chỗ ở miễn phí tại ký túc xá và chi phí về họa phẩm 1.500.000 đ/1 sinh viên/1 tháng trong thời gian học tập tại trường.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưỏng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam và Thủ trưởng các cơ  quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
-Lưu: VT,HTQT. TQA 98).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác