2046/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v khai quật khảo cổ

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Căn cứ Luật di sản văn hóa, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hoá và Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hoá;
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 86/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quy chế thăm dò, khai quật khảo cổ;
Xét đề nghị của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi tại Công văn số 664/SVHTTDL ngày 17 tháng 6 năm 2014;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Di sản văn hóa,
 
QUYT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi thăm dò khảo cổ tại 09 địa điểm, gồm: Vĩnh Tuy, Tấn Lộc, Đồng Vân, Vĩnh Bình (huyện Đức Phổ); Dương Quang (huyện Mộ Đức); Cà Ninh, Thượng Hòa, Khe Hai, Châu Me (huyện Bình Sơn) thuộc tỉnh Quảng Ngãi.
- Thời gian thăm dò: Từ ngày 30/6/2014 đến ngày 30/8/2014.
- Diện tích thăm dò: 150m2, gồm 20 hố: 10 hố (3m X 2m); 05 hố (4rn X 2m); 05 ho (5ra X 2m).
- Chủ trì thăm dò: Ông Đoàn Ngọc Khôi, Bảo tàng tỉnh Quảng Ngãi.
Điều 2. Trong thời gian thăm dò khảo cổ, cơ quan được cấp giấy phép có trách nhiệm tuyên truyền cho nhân dân về việc bảo vệ di sản văn hoá ở địa phương, không công bố những kết luận khi chưa được cơ quan chủ quản và Cục Di sản văn hóa đồng ý.
Những hiện vật thu được trong quá trình thăm dò khảo cổ phải được tạm nhập vào Bảo tàng tỉnh Quảng Ngãi để giữ gìn, bảo quản; Bảo tàng tỉnh Quảng Ngãi có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý và báo cáo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét quyết định giao những hiện vật đó cho bảo tàng công lập có chức năng thích hợp đế bảo vệ và phát huy giá trị.
Điều 3. Sau khi kết thúc đợt khai quật khảo cổ, chậm nhất 03 tháng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi phải có báo cáo sơ bộ và sau 01 năm phải báo cáo khoa học gửi về Cục Di sản văn hóa.
Khi công bố kết quả của đợt thăm dò khảo cổ, cơ quan được cấp giấy phép cần trao đổi với Cục Di sản văn hóa.
Điều 4. Cục Di sản văn hóa có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra đợt thăm dò khảo cổ nói trên đúng với nội dung Quyết định.   
Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Thủ trưởng cơ quan được cấp giấy phép chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng;
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Sở VHTTDL tỉnh Quảng ngãi (02);
- Lưu: VT, DSVH, LQV.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác