2052/BVHTTDL-VHCS

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

CÔNG VĂN Về việc phòng chống lụt bão năm 2010 của ngành văn hóa, thể thao và du lịch

Kính gửi: 

 - Tổng cục Du lịch;

- Các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

 - Các cơ quan báo chí trực thuộc Bộ.

Thực hiện ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải tại Hội nghị tổng kết công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2009, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2010, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo:

1. Tổng cục Du lịch:

 - Chỉ đạo các khu du lịch, các cơ sở lưu trú xây dựng kế hoạch và tích cực triển khai kế hoạch phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn cho cơ sở mình vào mùa mưa bão (nhất là đối với các khu vực ven biển, vùng núi);

- Thường xuyên kiểm tra công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn các khu du lịch, cơ sở lưu trú trong cả nước;

- Cần quan tâm đến nội dung phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn khi xây dựng và triển khai các Đề án, Dự án chiến lược phát triển du lịch ở các tỉnh, thành phố ven biển và vùng núi.
 2. Các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

 - Chỉ đạo Trung tâm Văn hóa tỉnh và Trung tâm Văn hóa các quận, huyện, thị xã xây dựng kế hoạch, chương trình tuyên truyền cho ngành về công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn, tích cực cải tiến nội dung chương trình phù hợp với các đối tượng tiếp nhận; sử dụng các đội Tuyên truyền lưu động tổ chức các chương trình tuyên truyền cho công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tại địa phương;

 - Phối hợp các cơ quan ban, ngành các cấp tại địa phương đề lồng ghép các nội dung tuyên truyền về phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn trong các chương trình hoạt động của các cơ quan.

3. Các cơ quan báo chí trực thuộc Bộ:

 Xây dựng chương trình tuyên truyền về công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn, cần dành phần diện tích, thời lượng chương trình đăng tải thường xuyên về nội dung này (nhất là vào khoảng thời gian từ quý 3, quý 4 là khoảng thời gian thường xuyên xảy ra lụt bão ở nước ta)./.

 

Nơi nhận

- Như trên;

- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ;

- Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái (để b/c)

- Lưu: VT, VHCS, TT (100).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác