2052/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Tổ chức hội thảo khoa học về việc soạn thảo đề án, văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 919/QĐ-BVHTTDL ngày 17/3/2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Vụ Pháp chế theo dõi, đôn đốc việc xây dựng các đề án, văn bản quy phạm pháp luật trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;

Xét đề nghị của Vụ trường Vụ Pháp chế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Vụ Pháp chế chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức hội thảo khoa học đánh giá thực trạng việc soạn thảo đề án, văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Văn hoá, thể thao và Du lịch.

Điều 2. Kinh phí tổ chức Hội thảo được lấy lừ ngân sách của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và chi theo chế độ quy định.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng, Hoàng Tuấn Anh(để b/c)

-Thứ trưởng Lê Tiến Thọ;

-Lưu: VT, PC, MN (8).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác