2052/QĐ-BVHTTDL

BT - Nguyễn Ngọc Thiện Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Luật Thư viện

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Tờ trình số 116/TTr-CP ngày 05 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ đề nghị của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017; điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016;
Căn cứ Quyết định số 1841/QĐ-BVHTTDL ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phê duyệt Kế hoạch xây dựng, hoàn thiện Dự án Luật Thư viện;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thư viện và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Ban soạn thảo Luật Thư viện bao gồm các thành viên sau:
1. Ông Nguyễn Ngọc Thiện - Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Trưởng ban;
2. Ông Huỳnh Vĩnh Ái - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Phó Trưởng ban thường trực;
3. Bà Vũ Dương Thúy Ngà - Vụ trưởng Vụ Thư viện, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Phó Trưởng ban;
4. Ông Lương Anh Tấn - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật, Văn phòng Chính phủ: Thành viên;
5. Đại diện Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính, Bộ Tư pháp: Thành viên;
6. Đại diện Bộ Tài chính: Thành viên;
7. Ông Phạm Hùng Sinh - Phó Vụ trưởng Vụ Thông tin cơ sở, Bộ Thông tin và Truyền thông: Thành viên;
8. Ông Nguyễn Đình Mạnh - Phó Chánh văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo: Thành viên;
9. Ông Trần Văn Khiêm - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Nội vụ: Thành viên;
10. Đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Thành viên;
11. Ông Lê Hải Triều - Phó Vụ trưởng Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế, Bộ Ngoại giao: Thành viên;
12. Ông Lê Thanh Liêm - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Thành viên;
13. Bà Phạm Thị Kim Oanh - Phó Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Thành viên;
14. Bà Nguyễn Ngọc Anh - Phó Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam: Thành viên;
15. Ông Kiều Văn Hốt - Nguyên Phó Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam: Thành viên.
Điều 2. Thành lập Tổ biên tập Luật Thư viện bao gồm các thành viên sau:
1. Bà Vũ Dương Thúy Ngà - Vụ trưởng Vụ Thư viện, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Tổ trưởng;
2. Bà Phạm Thị Quỳnh Lan - Chuyên viên chính Vụ Thư viện, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Thư ký;
3. Bà Nguyễn Thị Khánh Ly - Chuyên viên Vụ Thư viện, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Thành viên;
4. Bà Vũ Thị Kim Dung - Hàm Vụ phó Vụ Pháp luật, Văn phòng Chính phủ: Thành viên;
5. Chuyên viên Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính, Bộ Tư pháp: Thành viên;
6. Chuyên viên Bộ Tài chính: Thành viên;
7. Bà Cao Thu Hương - Trưởng phòng Lưu trữ - Thư viện, Bộ Giáo dục và Đào tạo: Thàụh viên;
8. Bà Cao Thị Thanh Hà - Chuyên viên Vụ Thông tin cơ sở, Bộ Thông tin và Truyền thông: Thành viên;
9. Bà Bế Thị Phượng - Chuyên viên chính Vụ Pháp chế, Bộ Nội vụ: Thành viên;
10. Chuyên viên Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Thành viên;
11. Ông Trần Duy Nam - Chuyên viên Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế, Bộ Ngoại giao: Thành viên;
12. Ông Phan Mạnh Tường - Chuyên viên chính Vụ Pháp chế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Thành viên;
13. Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà - Phó trưởng phòng Quản lý quyền tác giả, quyền liên quan, Cục Bản quyền tác giả, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Thành viên;
14. Ông Nguyễn Trọng Phượng - Trưởng phòng Nghiên cứu và Hướng dẫn nghiệp vụ, Thư viện Quốc gia Việt Nam: Thành viên;
15. Ông Nguyễn Văn Thiên - Phó trưởng khoa Thư viện-Thông tin, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội: Thành viên;
16. Bà Nguyễn Thị Mai Hoa - Phó trưởng phòng Khoa học công nghệ thông tin, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội: Thành viên.
Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban soạn thảo và Tổ biên tập:
Ban soạn thảo có nhiệm vụ theo quy định tại Điều 54 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22 tháng 6 năm 2015.
Tổ biên tập chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Trưởng ban soạn thảo Luật Thư viện và có nhiệm vụ giúp Ban soạn thảo trong việc nghiên cứu hoàn chỉnh Dự án Luật Thư viện.
Thành viên Ban soạn thảo và Tổ Biên tập làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Thư viện, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1, Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trường;
- TT Huỳnh Vĩnh Ái (để biết);
- Lưu: VT, TV(3), QL 40.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác