2056/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Hồ Anh Tuấn Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc tổ chức, hội thảo “Khung kế hoạch chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa tại Việt Nam"

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Đan Mạch về hỗ trợ dự án  “Đối thoại giữa các nhà quản lý và hoạch định chính sách văn hóa giai đoạn 2006-2010’’ và Kế hoạch hành động của dự án năm 2010-2011;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐBVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Cục Hợp tác quốc tế phối họp với Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam tổ chức hội thảo “Khung kế hoạch chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa tại Việt Nam’’ trong khuôn khổ dự án “Đối thoại giữa các nhà quản lý và hoạch định chính sách văn hóa’’ do Đan Mạch tài trợ.

- Thời gian: trong hai ngày 13 - 14/7/2011 tại Hà Nội

Điều 2. Về kinh phí:

- Dự án Đan Mạch đài thọ toàn bộ mọi chi phí tổ chức hội thảo, bao gồm chi phí cho chuyên gia quốc tế, các chi phí ăn ở, đi lại, công tác phí cho các đại biểu địa phương, thù lao tham luận, chủ trì, báo cáo viên, thư ký hội nghị, phiên dịch, đại biểu, chi phí in ấn, văn phòng phẩm, chuẩn bị tài liệu, ăn trưa, giải khác giữa giờ và các chi phí khác có liên quan.

- Cục Hợp tác quốc tế chi lễ tân, báo chí, tặng phẩm, mời cơm chuyên gia và các đại biểu.

Điều 3. Chánh Và phòng, Và phòng Và Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và các cơ quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, HTQT, NPH.6.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác