205/TTR-BVHTTDL

KTBT, TT Hồ Anh Tuấn Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Tờ trình Về việc tổ chức xét và công bố danh hiệu "Sản phẩm, dịch vụ Việt Nam được tin dùng năm 2011"

Kính gửi:

- Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Ban Thi đua, Khen thưởng Trung ương.

Thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị về tổ chức cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", nhằm đẩy mạnh tuyên truyền quan điểm đường lối của Đảng về phát triển nhanh và bền vững nền kinh tế đất nước, án Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Đài Truyền hình Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức chương trình "Tuần lễ văn hóa tiêu đùng hàng Việt Nam" năm 2011, trong đó dự kiến có hoạt động công bố "Sản phẩm, dịch vụ Việt Nam được tin dùng năm 2011’’.

Để Chương trình có sức lan tỏa sâu rộng trong công chúng; động viên đông đảo các doanh nghiệp trong cả nước thực sự phấn đấu để nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ đáp ứng yêu cầu người tiêu dùng trong nước và hội nhập kinh tế khu vục, quốc tế... theo kế hoạch, đến tháng 12 năm 2011, Lễ công bố "Sản phẩm, dịch vụ Việt Nam được tin dùng năm 2011" dự kiến sẽ được xét và trao cho các sản phẩm, dịch vụ đáp ứng các tiêu chí của Ban Tổ chức.

Thực hiện Quy chế quản lý tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 51/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kính đề nghị phó Thủ tướng Chính phủ, Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương cho phép tổ chức Lễ công bố "Sản phẩm, dịch vụ Việt Nam được tin dùng năm 2011" vào tháng 12 năm 2011.

Kinh phí tổ chức xét chọn và công bố "Sản phẩm, dịch vụ Việt Nam được tin dùng năm 2011" được hình thành trên cơ sở tự nguyện đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước phù hợp với quy định của pháp luật và không vi phạm khoản 2 Điều 4 Quy chế quản lý tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp.

Là thành viên của Hội đồng chỉ đạo "Tuần lễ Văn hoá tiêu dùng hàng Việt Nam" Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kính trình đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ, Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương xem xét phê duyệt./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ:

- Ban Tuyên giáo TW (để phối hợp);

- Lưu VT, VP (THTT) NTS.6.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác