2067/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v đón chuyên gia múa đương đại CHLB Đức

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;
Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, ban hành theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Quyết định số 1973/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Giám đốc Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam phối hợp với Viện Goethe Hà Nội đón ông Arco Heinrich Otto Renz, chuyên gia múa đương đại CHLB Đức vào hỗ trợ Nhà hát chuẩn bị chương trình Lỉên hoan “Châu Âu gặp Châu Á trong Múa đương đại”:
- Từ ngày 11 - 15/7/2014: Dàn dựng tác phẩm múa Đức - Việt.
- Từ ngày 26/7 - 10/10/2014: Tập luyện cùng các diễn viên múa,
Điều 2. Về kinh phí:
- Viện Goethe Hà Nội chịu các chi phí đi lại, tiền ăn và tiêu vặt, khách sạn, lệ phí visa, bảo hiểm du lịch thù lao biểu diễn nghệ thuật.
- Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam chịu chi phí lễ tân đón tiếp chuyên gia và tổ chức lớp học.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Giám đốc Nhà hát Nhạc Vũ kịch. Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, HTQT, TQA (8).
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác