2068/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Chiến Thắng Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc thu bồi Quyết định xếp hạng di tích quốc gia

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật di sản văn hóa, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa và Nghị định số 92/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hoá;

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tồ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Công văn số 861/VH-GD-TTN ngày 13 tháng 10 năm 2009 Thông báo kết quả giám sát Khiếu nại tố cáo về di tích lịch sử tại Nghệ An (kèm Báo cáo kết quả giám sát) của Uỷ ban Văn hóa, Giáo dục, thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội ;

Xét đề nghị của Cục trường Cục Di sản văn hóa.

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi Quyết định số 05/1999/QĐ-BVHTT ngày 12 tháng 02 năm 1999 của 9 trưởng Bộ Văn hóa-Thông tin về việc công nhận di tích lịch sử Mộ, và đền thờ dân Quý Khoáng, xã Hưng Lộc, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An và Bằng công nhận Di tích.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An có trách nhiệm tổ chức nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích có liên quan đến cần Quý Khoáng hoặc Trần triều Thượng tướng quân tại xã Hưng Lộc, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đảm bảo yêu cầu về lịch sử, văn hóa, khoa học và pháp lý. Trong thời gian tổ chức nghiên cứu lập hồ sơ xếp hạng di tích, các công trình, địa điểm đã công nhận theo Quyết định số 05/1999-QĐ-BVHTT và công trình địa điểm khác có liên quan phải được bảo vệ theo quy định tại khoản 4 Điều 33 Luật Di sản văn hóa (được sửa đổi bổ sung theo quy đinh tại khoản 14, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa).

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

điều 4. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục di sản văn hóa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 4;

-Bộ trưởng, Hoàng Tuấn Anh (để b/c)

-UBVHGDTNTNNĐ Quốc Hội (để b/c)

-Lưu: VT, DSVH (03), NĐD.12.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác