2068/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Ban hành Kế hoạch xây dựng những chính sách cấp bách trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình giai đoạn 2011-2012

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 949/QĐ-BVHTTDL ngày 21 tháng 3 năm 2011của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Hội thảo xây dựng chính sách cấp bách trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình";

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Kế hoạch xây dựng những chính sách cấp bách trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình giai đoạn 2011-2012

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Tổng cục trưởng các Tổng cục, Cục trưởng các Cục, Vụ trưởng các Vụ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Các Thứ trưởng;

-Lưu: VT, Vụ, KHTC, THN.30.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác