206/TB-VP

KT. CHÁNH VP, Phó CVP- Hoàng Hữu Chính Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên tại buổi làm việc với Cục Di sản văn hóa

Ngày 07.6.2016, Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên đã chủ trì buổi làm việc với Cục Di sản văn hóa để nghe báo cáo rà soát việc thực hiện các nhiệm vụ tại Thông báo kết luận số 679/TB-VP ngày 23.12.2015 của Văn phòng Bộ về việc Thông báo kết luận của Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên tại buổi làm việc với Cục Di sản văn hóa về Tổng kết công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa năm 2015, phương hướng, nhiệm vụ năm 2016.
Tham dự cuộc họp có đại diện Lãnh đạo và các đơn vị thuộc Cục Di sản văn hóa, đại diện Văn phòng Bộ. Sau khi nghe Lãnh đạo Cục Di sản văn hóa báo cáo, ý kiến tham gia của các đại biểu tham dự họp, Thứ trưởng kết luận:
1. Ghi nhận và biểu dương Cục Di sản văn hóa trong việc chủ động, nghiêm túc triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Thông báo kết luận số 679/TB-VP ngày 23.12.2015, trong đó đã tập trung rà soát, đánh giá, đề xuất sửa đổi, bổ sung những quy định còn bất cập trong các văn bản quy phạm pháp luật về di sản văn hóa; nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước và hoạt động phát triển sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa.
2. Trong 6 tháng cuối năm 2016, yêu cầu Cục Di sản văn hóa tiếp tục tập trung thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ sau:
2.1. Xây dựng kế hoạch tổng thể, chi tiết, phân công lãnh đạo trực tiếp phụ trách, chuyên viên thực hiện, thời hạn hoàn thành các nhiệm vụ tại Thông báo kết luận số 679/TB-VP ngày 23.12.2015, Thông báo kết luận giao ban tuần của Lãnh đạo Bộ và các nhiệm vụ khác trong kế hoạch đã được phê duyệt, trong đó tập trung đến:
- Rà soát, đánh giá, đề xuất sửa đổi, bổ sung những quy định, thủ tục còn bất cập trong hệ thống văn bản pháp quy về di sản văn hóa.
- Xây dựng kế hoạch sơ kết 03 năm thực hiện Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18.9.2012 và Thông tư số 18/2012/TT-BVHTTDL ngày 28.12.2012 gắn với việc đánh giá, tổng hợp việc triển khai 03 nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực di tích gồm: mô hình quản lý di tích; bài trí trong di tích và thực hiện nếp sống văn minh tại di tích.
- Tăng cường công tác kiểm tra hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa (kết hợp kiểm tra nhiều lĩnh vực đồng thời có tổng hợp, đánh giá cụ thể).
- Đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa tới các cấp, các ngành, trước mắt tập trung quảng bá, tuyên truyền về các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của Việt Nam được UNESCO ghi danh.
- Tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện Quy hoạch tổng thể hệ thống bảo tàng đến năm 2020. Theo định hướng, trước mắt ưu tiên cho công tác sưu tầm tài liệu hiện vật để chuẩn bị điều kiện cho việc xây dựng bảo tàng vào thời điểm thích hợp.
- Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các địa phương triển khai việc kiểm kê di sản văn hóa trên địa bàn và thực hiện chính sách đãi ngộ đối với nghệ nhân. Rà soát đối với Thái Bình - địa phương duy nhất chưa tiến hành kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể, đồng thời có công văn của Bộ đôn đốc thực hiện.
- Về ứng dụng công nghệ thông tin: đẩy nhanh tiến độ xây dựng, nâng cấp các phần mềm quản lý chuyên ngành để các đơn vị, địa phương thống nhất sử dụng.
Văn phòng Bộ thông báo để Cục Di sản văn hóa có kế hoạch triển khai thực hiện./.
 
Nơi nhận:                                                                     
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- TT Đặng Thị Bích Liên (để báo cáo);
- Cục DSVH;
- Lưu: VT, THTT , ĐH.10.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác