206/TTR-TCTDTT

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG- Lê Quý Phượng Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

TỜ TRÌNH Về Dự thảo Thông tư Quy định điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động thể dục thể hình

Kính gửi:  Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Thực hiện Quyết định số 111/QĐ-BVHTTDL ngày 11/1/2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2010, Tổng cục Thể dục thể thao đã thành lập tổ soạn thảo Thông tư Quy định điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao, tổ chức hoạt động thể dục thể hình. Tổ soạn thảo đã khảo sát một số mô hình cơ sở thể thao môn thể dục thể hình tại các địa phương, nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, trên cơ sở đó đánh giá, tổng hợp để xây dựng dự thảo văn bản.

Dự thảo Thông tư đã được lấy ý kiến rộng rãi các địa phương, các đơn vị có liên quan và đăng tải trên trang tin điện tử của Tổng cục Thể dục thể thao để mọi tổ chức, cá nhân có thể tham gia ý kiến theo đúng quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

Trên cơ sở các ý kiến đóng góp, Tổng cục Thể dục thể thao đã tổng hợp, nghiên cứu và tiếp thu để hoàn chỉnh văn bản.

Tổng cục Thể dục thể thao kính trình Bộ trưởng một số nội dung cơ bản của Thông tư Quy định điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động thể dục thể hình như sau:

I. Sự cần thiết ban hành Thông tư:

1. Thể dục thể hình là một bộ môn thể thao phát triển hình thái cơ thể, sự nở nang của nhóm cơ bắp, hình dáng phát triển theo tỉ lệ cân đối. Cơ sở khoa học của thể dục thể hình là quy luật phát triển vận động, khẳng định tác động của bài tập lên cơ thể làm thay đổi hình thái và năng lực rèn luyện sức vóc để con người vươn tới cái đẹp trong cấu trúc giải phẫu học. Vào giữa thế kỉ 20, các quốc gia sớm phát triển tổ chức nhiều cuộc thi người mẫu môn thể dục thể hình, các sự kiện này đã gây được sự chú ý trong dư luận và sau đó thu hút được nhiều người đến với những bài tập cơ bản và sau này đúc kết thành hệ thống các bài tập từ thấp đến cao phục vụ cho người tập.

Liên đoàn thể dục thể hình Quốc tế (IFBB - A. lntemational Federation of Bodybuilding) thành lập năm 1946, hiện có 139 quốc gia thành viên. Năm 1969 được Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) công nhận là thành viên và được phép thành lập liên đoàn các Châu lục.

Tại Việt Nam, thể dục thể hình phát triển sâu rộng trên 45 tỉnh, thành phố, số lượng người tham gia tập luyện phong trào lên đến 80.000 người tại các cơ sở thể thao công lập và ngoài công lập.

Tổng cục Thể dục thể thao đã tổ chức giải thi đấu thể dục thể hình toàn quốc theo định kỳ hàng năm; Mở các khóa tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho các huấn luyện viên, trọng tài thể dục thể hình toàn quốc; Cử các đoàn vận động viên thể dục thể hình Việt Nam tham dự thi đấu tại đại hội Thể thao Đông Nam Á, Châu Á, Giải vô địch thể dục thể hình thế giới đã giành được nhiều thành tích, huy chương.

Tuy nhiên, trong tổ chức thực hiện hoạt động thể dục thể hình, do chưa có quy định thống nhất trên toàn quốc nên các địa phương, đơn vị, cá nhân thực hiện mang tính tự phát, không theo một quy trình và nguyên tắc nhất định, chưa đảm bảo được yêu cần chuyên môn nghiệp vụ, làm ảnh hưởng đến quá trình tổ chức tập luyện của cả người dạy và người tập.

Bên cạnh đó, việc chưa có các quy định hướng dẫn gây khó khăn cho các địa phương, đơn vị, cá nhân khi tổ chức hoạt động thể dục thể hình, làm chậm việc thúc đẩy phong trào tập luyện và thi đấu của môn thể thao này.

2. Luật thể dục, thể thao và các văn bản hướng dẫn thi hành đã có các nội dung điều chỉnh chung về tổ chức và hoạt động của các cơ sở thể thao. Tuy nhiên, cụ thể về điều kiện hoạt động chuyên môn đối với cơ sở thể thao của từng môn thể thao thì chưa được quy định cụ thể.

Để giải quyết các vấn đề mà thực tiễn đang đặt ra, tạo hành lang pháp lý cho hoạt động của các cơ sở thể thao tổ chức hoạt động thể dục thể hình phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành thì việc ban hành Thông tư quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động thể dục thể hình là đòi hỏi cấp thiết.

II. Quan điểm xây dựng Thông tư:

1. Tạo cơ sở pháp lý phù hợp, cụ thể nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động của cơ sở thể thao môn thể dục thể hình.

2. Trên cơ sở pháp luật về thể dục thể thao quy định các điều kiện hoạt động để đẩy mạnh biện pháp quản lý đồng thời hướng dẫn các các địa phương cá nhân, đơn vị trong tổ chức thực hiện.

III. Nội dung cơ bản của Thông tư:

Dự thảo Thông tư Quy định điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động thể dục thể hình gồm các nội dung cơ bản sau:

Chương I. Quy định chung

Chương này quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng và Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động.

Riêng quy định về cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động, tại Điều 55 Luật thể dục, thể thao có quy định về doanh nghiệp thể thao và Điều 13 Nghị định 112/2007/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thể dục, thể thao có quy định rõ về điều kiện kinh doanh hoạt động của doanh nghiệp thể thao. Căn cứ quy định trên, Điều 3 Chương này đã nêu rõ đối với cơ sở hoạt động thể dục thể hình là doanh nghiệp thể thao thì phải tiến hành tuân thủ cấp giấy chứng nhận theo quy định tại Điều 55 của Luật thể dục, thể thao; còn các loại hình cơ sở khác (không phải là doanh nghiệp) có tổ chức hoạt động thể dục thể hình thì không phải thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận.

Liên quan đến vấn đề này, Điều 13 Nghị định 112/2007/ND-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thể dục, thể thao quy định Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Thể dục thể thao (nay là Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) ban hành quy định các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với trang thiết bị, tiêu chuẩn cán bộ, nhân viên của từng môn thể thao để áp dụng đối với việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện cho doanh nghiệp thể thao. Tuy nhiên, việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật này phải tuân thủ các quy định, thủ tục theo Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; đồng thời phải có quá trình tổng kết, đánh giá thực tiễn và tổng hợp đầy đủ các luận chứng, luận cứ khoa học. Do vậy, trước mắt để giải quyết tình cấp thiết của vấn đề (như đã nêu trong Mục I Tờ trình này), thì việc ban hành điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động thể dục thể hình là phù hợp.

Chương II. Quy định cụ thể

Chương này quy định các điều kiện về: Cơ sở vật chất, trang thiết bị; nhân viên chuyên môn.

Đây là nội dung cơ bản của Thông tư, các quy định trong Chương này được xây dựng trên cơ sở tổng hợp thực tiễn hoạt động tại các địa phương, các căn cứ khoa học chuyên ngành, Luật thi đấu môn thể dục thể hình về điện tích âm thanh, ánh sáng, trang thiết bị...vừa bảo đảm quy chuẩn chứng theo quy định của pháp luật, vừa bảo đảm an toàn cho người tập và chất lượng dịch vụ.

Chương III. Tổ chức thực hiện

Chương này quy định trách nhiệm của Tổng cục Thể dục thể thao, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao; quy định về hiệu lực thi hành của Thông tư.

Phần Phụ lục: Quy định danh mục tham khảo các trang thiết tập luyện môn thể dục thể hình.

Trên đây là những nội dung cơ bản của dự thảo Thông tư Quy định điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động thể dục thể hình, Tổng cục Thể dục thể thao kính trình Bộ trưởng xem xét, quyết định./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Các Thứ trưởng (để b/c);

- Văn phòng Bộ,

 - Vụ Pháp chế Bộ VHTTDL;

- Lưu VT, PC, TDTTQC. T (09b)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác