207 /TB-VP

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG Nguyễn Quốc Quỳ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

THÔNG BÁO Kết luận của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh về thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị “về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”

Ngày 30 tháng 6 năm 2010, tại Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đã chủ trì cuộc họp với các Tổng cục, Cục, Vụ, đơn vị liên quan trực thuộc Bộ về việc xây dựng các văn bản thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2008 của Bộ Chính trị “về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”. Sau khi nghe ý kiến của các đồng chí dự họp, Bộ trưởng kết luận:

1. Yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ thực hiện nghiêm, đúng tiến độ các nhiệm vụ được Bộ trưởng phân công, chủ động, tích cực phối hợp với các cơ quan hữu quan xây dựng văn bản thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2008 của Bộ Chính trị “về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới” (có bản phân công kèm theo).

2. Các Thứ trưởng giúp Bộ trưởng chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ thực hiện các nhiệm vụ được Bộ trưởng phân công.

3. Vụ Pháp chế có trách nhiệm giúp Bộ trưởng theo dõi, đôn đốc các đơn vị thuộc Bộ trong việc xây dựng các đề án và các văn bản quy phạm pháp luật của Bộ trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo Quyết định số 919/QĐ-BVHTTDL ngày 17 tháng 3 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Văn phòng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng, các Thứ trưởng (để b/c);

- Các Tổng cục, Cục, Vụ, đơn vị liên quan;

- Lưu: VT, VP(THTT), NHH.60

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác