2074/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch tập huấn nghiệp vụ công tác Gia đình - Năm 2012

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Gia đình,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch tập huấn nghiệp vụ công tác Gia đình năm 2012 (sau đây gọi chung là Kế hoạch).

Điều 2. Giao Vụ Gia đình chủ trì, phối hợp với các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch; kinh phí thực hiện   Kế hoạch được trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp Gia đình năm 2012 tại Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và kinh phí của các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các đơn vị cử cán bộ tham gia tập huấn.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Tài chính, Vụ trưởng Vụ Gia đình và Thủ trưởng các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các đơn vị   liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, GĐ


 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác