2075/BVHTTDL-VHCS

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v hướng dẫn thực hiện Tiêu chí huyện nông thôn mới

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 
Thực hiện Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Tiêu chí huyện nông thôn mới và Quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn như sau:
Việc xác định “Trung tâm Văn hóa-Thể thao huyện đạt chuẩn, có nhiều hoạt động văn hóa-thể thao kết nối với các xã có hiệu quả” (quy định tại mục 5.2 của Bộ Tiêu chí huyện nông thôn mới), thực hiện theo các quy định tại:
1. Thông tư số 01/2010/TT-BVHTTDL ngày 26 tháng 02 năm 2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của tổ chức sự nghiệp hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh.
2. Thông tư số 11/2010/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 12 năm 2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định tiêu chí của Trung tâm Văn hóa-Thể thao quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh.
Trên đây là nội dung hướng dẫn thực hiện Tiêu chí về văn hóa của Bộ Tiêu chí huyện nông thôn mới. Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái;
-Ban chỉ đạo Trung ương chương trình MTQG
xây dựng nông thôn mới;
- Lưu: VT, VHCS (01), LAT.70.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác