2075/BVHTTDL-VP

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC, Nguyễn Danh Thái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

CÔNG VĂN Về việc tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến ở các đơn vị trực thuộc Bộ

Kính gửi: 

Các Tổng cục, Cục, Vụ, Văn phòng, Thanh tra và các đơn vị trực thuộc Bộ

Thực hiện Chỉ thị số 39/CT-TW ngày 21/5/2007 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện bồi dưỡng tổng kết và nhân điển hình tiên tiến, căn cứ Kế hoạch số 11/HĐTĐKT-VI ngày 30/3/2010 về tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII, Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ yêu cầu các đơn vị triển khai tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến để tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước Bộ VHTTDL lần thứ I với các yêu cầu sau:

 I/ Mục đích yêu cầu:

1. Đánh giá kết quả và tác dụng của phong trào thi đua yêu nước từ năm 2006-2010 của đơn vị. Động viên khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, đề ra phương hướng nhiệm vụ đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng của đơn vị trong thời gian tới.

2. Biểu dương khen thưởng các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc từ năm 2006-2010
3. Cử Đại biểu đi dự Đại hội thi đua yêu nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lần thứ nhất (dự kiến từ ngày 25-30/10/2010).

II/ Nội dung Hội nghị điển hình tiên tiến:

Thời gian tổ chức : 1/2 ngày (tùy tình hình thực tế của đơn vị)

Thành phần: các điển hình tiên tiến, các tập thể tiên tiến của đơn vị

Nội dung Hội nghị:

+ Báo cáo tổng kết đánh giá, biểu dương phong trào thi đua của đơn vị giai đoạn 2005-2010. Đây là nội dung quan trọng cần chuẩn bị công phu, bảo đảm chất lượng;

+ Tham luận, trao đổi kinh nghiệm của các điển hình tiên tiến (tập thể, cá nhân);

 + Tổng kết khen thưởng, phát động thi đua và cử đại biểu đi dự Đại hội thi đua yêu nước Bộ VHTTDL lần thứ nhất.

Thời gian tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến ở cơ sở từ 20/6-30/8/2010

 Bộ VHTTDL có văn bản đề nghị các Tổng cục, Cục, Vụ, Văn phòng, Thanh tra Bộ và các đơn vị trực thuộc tổ chức tốt Hội nghị điển hình tiên tiến ở đơn vị mình và gửi báo cáo về Ban Tổ chức Đại hội thi đua yêu nước Bộ VHTTDL trước ngày 15/9/2010.

 

Nơi nhận

- Như trên;

- Bộ trưởng, các Thứ trưởng (để b/c);

- Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên (để phối hợp)

- Lưu: VT, BTCĐH, Vụ TĐKT

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác