207/TB-VP

KT. CHÁNH VP, Phó CVP- Hoàng Hữu Chính Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện tại buổi làm việc với Bảo tàng Lịch sử quốc gia

Ngày 08 tháng 6 năm 2016, tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về công tác của Bảo tàng Lịch sử quốc gia và Ban Xây dựng nội dung và hình thức trưng bày Bảo tàng Lịch sử quốc gia. Tham dự cuộc họp có Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên, đại diện lãnh đạo và chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục Di sản văn hóa, Văn phòng Bộ, Bảo tàng Lịch sử quốc gia, Ban Xây dựng nội dung và hình thức trưng bày Bảo tàng Lịch sử quốc gia (sau đây gọi chung là Ban Xây dựng).
Sau khi nghe lãnh đạo Bảo tàng Lịch sử quốc gia báo cáo, ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, Bộ trưởng kết luận:
1. Giao Ban Giám đốc Bảo tàng Lịch sử quốc gia:
a) Kiện toàn Ban Xây dựng trực thuộc Bảo tàng Lịch quốc gia và điều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban Xây dựng phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo đúng quy định pháp luật hiện hành để thay thế Quyết định số 3903/QĐ-BVHTTDL ngày 15/9/2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thành lập Ban Xây dựng. 
- Số lượng người làm việc: Chuyển 26 chỉ tiêu biên chế sự nghiệp đã giao cho Ban Xây dựng vào biên chế sự nghiệp của Bảo tàng Lịch sử quốc gia.
Bảo tàng Lịch sử quốc gia rà soát vị trí việc làm của từng công chức, viên chức, người lao động (gọi chung là viên chức) thuộc Ban Xây dựng để sắp xếp, bố trí, sử dụng đảm bảo đúng vị trí việc làm, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực của viên chức phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Bảo tàng Lịch sử quốc trên nguyên tắc:
+ Cán bộ của Bảo tàng Lịch sử quốc gia kiêm nhiệm nhiệm vụ của Ban Xây dựng.
+ Theo Thông báo số 310/TB-VPCP ngày 10/9/2015 của Văn phòng Chính phủ, đến năm 2021 Dự án đầu tư xây dựng công trình Bảo tàng Lịch sử quốc gia mới có thể khởi công, do vậy chỉ giữ lại số lượng ít cán bộ chuyên trách Ban Xây dựng (nhân sự cụ thể của Ban Xây dựng do Trưởng ban báo cáo Bộ trưởng xem xét, quyết định).
Thời hạn hoàn thành: trước ngày 15/6/2016.
b) Yêu cầu Giám đốc Bảo tàng Lịch sử quốc gia với trách nhiệm của Giám đốc, Trưởng Ban Xây dựng có báo cáo giải trình, đánh giá toàn bộ quá trình hoạt động, cơ cấu tổ chức, kế hoạch tài chính, quản lý đầu tư… của Bảo tàng Lịch sử quốc gia, Ban Xây dựng trong thời gian qua. Đồng thời nêu rõ các khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp, kiến nghị đối với Bảo tàng Lịch sử quốc gia trong thời gian tới để đảm bảo đơn vị hoạt động ổn định và phát triển.
c) Báo cáo định kỳ (ít nhất 3 tháng/lần) việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ và công tác nhân sự, tài chính, đầu tư… của Bảo tàng Lịch sử quốc gia và Dự án đầu tư xây dựng công trình Bảo tàng Lịch sử quốc gia.
2. Giao Vụ Tổ chức cán bộ: Tổ chức thẩm định và trình Bộ trưởng phê duyệt kiện toàn cơ cấu tổ chức của Ban Xây dựng nội dung và hình thức trưng bày Bảo tàng Lịch sử quốc gia trước ngày 25/6/2016.
3. Giao Vụ Kế hoạch, Tài chính: Đảm bảo cân đối nguồn tài chính chi trả lương và các chế độ chính sách khác (nếu có) đối với 26 chỉ tiêu biên chế của Ban Xây dựng sau khi được điều chuyển để giao cho Bảo tàng Lịch sử quốc gia sử dụng và quản lý theo quy định của pháp luật.
4. Giao Cục Di sản văn hóa: Chỉ đạo, hướng dẫn Bảo tàng Lịch sử quốc gia xây dựng Kế hoạch và tổ chức sơ kết đánh giá kết quả hoạt động sau 05 năm sáp nhập Bảo tàng Lịch sử Việt Nam và Bảo tàng Cách mạng Việt Nam theo Quyết định số 1674/QĐ-TTg ngày 26.9.2011 của Thủ tướng Chính phủ.
Thời hạn hoàn thành: trước ngày 30/7/2016.
Văn phòng Bộ thông báo để Bảo tàng Lịch sử quốc gia và các đơn vị liên quan biết, có kế hoạch triển khai thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên (để báo cáo);
- Vụ Tổ chức cán bộ;
- Vụ Kế hoạch, Tài chính;
- Cục Di sản văn hóa;
- Bảo tàng Lịch sử quốc gia;
- Lưu: VP, THTT, NĐH.15.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác