2080/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Hồ Anh Tuấn Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v tham gia Carnaval với chủ đề “Điện ảnh” tại Paris, Pháp

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 và Quyết định số 1973/QD-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Giám đốc Trung tâm Văn Hóa Việt Nam tại Pháp,
 
QUYT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp phối hợp với Hội người Việt Nam tại Pháp tham gia Camaval có chủ đề “Điện ảnh” được tổ chức tại Paris, Pháp.                                 .
Thời gian: ngàv 05 tháng 7 năm 2014
Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp chịu trách nhiệm về nội dung chương trình và tuân thủ các quy định của nước sở tại.
Điều 2. Về kinh phí:
Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp chịu chi phí thuê xe chuyên, chở mô hình, xe chở diễn viên, các phương tiện cần thiết để tham gia Camaval; hỗ trợ địa điểm và các vật liệu có sẵn tại Trung tâm để tiến hành công tác chuẩn bị, trích từ nguồn kinh phí năm 2014 của Trung tâm do Bộ cấp theo quy định hiện hành,
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận;
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, HTQT, PTHM (8).
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác