2084/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 2084/QĐ-BVHTTDL ngày 05 tháng 6 năm 2013 Về việc triển khai dự án “Sân khấu học đường” năm 2013.

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng tại Phiếu trình giải quyết công việc ngày 04 tháng 01 năm 2013 của Vụ Kế hoạch -Tài chính;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục trưởng Nghệ thuật biểu diễn,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn và phát huy Văn hoá dân tộc, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh Vĩnh Phúc, Ninh Bình và Quảng Ngãi triển khai Dự án Sân khấu học đường” trong năm 2013 tại 3 tỉnh Vĩnh Phúc, Ninh Bình và Quảng Ngãi.

Điều 2. kinh phí thực hiện được chi từ nguồn ngân sách của Cục Nghệ thuật biểu diễn được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Tổng Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn và phát huy Văn hoá dân tộc, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh Vĩnh Phúc, Ninh Bình và Quảng Ngãi, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng (để b/c);

-TT Vương Duy Biên;

-Lưu: VT, NTBD, Thg. 12

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác