2089/QĐ-BVHTTD

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch công tác năm 2011

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 4599/QĐ-BVHTTDL ngày 29 tháng 12 năm 2010 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch công tác năm 2011;

Căn cứ Quyết định số 1394/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 4 năm 2011 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc điều chỉnh- bổ sung Kế hoạch công tác năm 2011;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch công tác năm 2011 ban hành kèm theo Quyết định số 4599/QĐ-BVHTTDL ngày 29 tháng 12 năm 2010, Quyết định số 1394/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 4 năm 2011 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm tổ chức, triển khai công tác theo đúng kế hoạch.

Chánh Văn phòng chịu trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ thực hiện Kế hoạch công tác năm 2011 của Bộ.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, Trưởng Ban Quản lý Làng Văn hoá-du lịch các dân tộc Việt Nam, Chánh Thanh tra, Thủ trưởng các Cục, Vụ thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);

-Lưu: VT, THTT, NVN.50.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác