208/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 208/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 01 năm 2014 Về việc đổi tên Nhà hát Ca, Múa, Nhạc nhẹ Việt Nam thành Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 123/QĐ-TTg ngày 16 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch,

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đổi tên Nhà hát Ca, Múa, Nhạc nhẹ Việt Nam trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam.

Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng.

Điều 2. Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định để Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam hoạt động phù hợp với tên gọi mới và xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Nhà hát trình Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

-Như điều 4;

-Bộ trưởng, các Thứ trưởng;

-Hồ sơ nội vụ;

-Lưu: VT, Vụ TCCB, TT (15).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác