208/TB-VP

KT. CHÁNH VP, Phó CVP- Hoàng Hữu Chính Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện tại cuộc họp về kết nối Cổng thông tin Hải quan một cửa quốc gia và tiến độ thực hiện cung cấp dịch vụ công mức độ 3 tại Bộ Văn hóa, Thể thao và lịch

Ngày 09 tháng 6 năm 2016, tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về kết nối Cổng thông tin Hải quan một cửa quốc gia và tiến độ thực hiện cung cấp dịch vụ công mức độ 3 trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Tham dự cuộc họp có Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên, đại diện lãnh đạo Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Cục Di sản văn hóa, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục Điện ảnh, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Cục Văn hoá cơ sở, Văn phòng Bộ và Trung tâm Công nghệ thông tin. Sau khi nghe ý kiến của các thành viên dự họp, Bộ trưởng kết luận:
1. Về kết nối Cổng thông tin Hải quan một cửa quốc gia tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (sau đây gọi là kết nối Hải quan một cửa):
a) Đồng ý xây dựng dự án kết nối Hải quan một cửa: Giao đồng chí Nguyễn Thị Hồng Liên - Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính trực tiếp chủ trì xây dựng báo cáo đề xuất dự án kết nối hải quan một cửa; đề xuất nhân sự thành lập Tổ giúp việc trình Bộ trưởng quyết định.
b) Về các quy trình kết nối: GiaoVụ Kế hoạch, Tài chính chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai theo đúng lộ trình của Chính phủ đã phê duyệt. Yêu cầu thủ trưởng các đơn vị rà soát, xác định cơ sở pháp lý, hoàn chỉnh quy trình thuộc phạm vi thẩm quyền của đơn vị đảm bảo đúng quy định tại Thông tư số 28/2014/TT-BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 2014 và các văn bản liên quan trên nguyên tắc đơn giản hóa thủ tục hành chính báo cáo Bộ trưởng phê duyệt trước ngày 30 tháng 6 năm 2016.
c) Đối với kinh phí hoạt động: Giao Văn phòng Bộ thanh quyết toán chi phí cho các đơn vị thuộc Bộ đã tham gia hoàn thành giai đoạn thí điểm kết nối Hải quan một cửa và bố trí kinh phí hoạt động của Tổ giúp việc từ nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2016 cấp qua Văn phòng Bộ.
2. Về tiến độ thực hiện cung cấp dịch vụ công mức độ 3 trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (sau đây gọi là dịch vụ công mức độ 3):
a) Giao Vụ Pháp chế chủ trì phối hợp với các đơn vị rà soát, thẩm định trình Bộ trưởng xem xét 18 quy trình cung cấp dịch vụ công mức độ 3 trước ngày 30 tháng 6 năm 2016.
b) Giao Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường rà soát lại toàn bộ các dịch vụ công của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; thông báo các đơn vị liên quan xây dựng, hoàn chỉnh 174 quy trình cung cấp dịch vụ công mức độ 3 báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét trong tháng 6 năm 2016, cung cấp lên Cổng Thông tin điện tử của Bộ trong tháng 9 năm 2016.
c) Giao Trung tâm Công nghệ Thông tin dự thảo quyết định thành lập Ban Chỉ đạo cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến do Bộ trưởng làm Trưởng ban, Thứ trưởng và thủ trưởng các đơn vị có liên quan là thành viên; xây dựng lộ trình thực hiện, đảm bảo cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho việc vận hành việc cung cấp dịch vụ công mức độ 3 đúng tiến độ vào tháng 9 năm 2016;
d) Thủ trưởng các đơn vị rà soát, xác định cơ sở pháp lý, xây dựng các quy trình thuộc phạm vi thẩm quyền của đơn vị; bố trí kinh phí thực hiện từ nguồn chi thường xuyên của đơn vị.
Văn phòng Bộ thông báo để các cơ quan, đơn vị biết triển khai thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện (để báo cáo);
- Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên (để báo cáo);
- Các Vụ: KHTC; KHCNMT; Văn phòng Bộ
- Các Cục: DSVH, NTBD; MTNATL; ĐA;
- Trung tâm CNTT;
- Lưu: VP, THTT, NĐH.15.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác