2090/KH-BVHTTDL

KTBT, TT Hồ Anh Tuấn Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Kế hoạch Hỗ trợ đào tạo nhân lực ngành Du lịch tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2011-2020

Thực hiện Thông báo số 1487/TB-BVHTTDL ngày 16/5/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thông báo kết luận của Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ Anh Tuấn tại buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ngày 13/5/2011; căn cứ nhu cầu đào tạo phát triển nhân lực ngành Du lịch tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020 (theo đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh); Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030; Quyết định số 36/2009/QĐ-UBND ngày 07/7/2009 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc phê duyệt Dự án "Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Tây Ninh đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020"; Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ IX Đảng bộ tỉnh Tây Ninh số 09NQ/ĐH ngày 11/9/2010, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hỗ trợ, giúp đỡ đào tạo phát triển nhân lực ngành Du lịch tỉnh Tây Ninh theo Kế hoạch như sau:

1. Mục đích, yêu cầu và phạm vi, đối tượng của Kế hoạch

1.1. Mục đích:

- Kế hoạch hỗ trợ, giúp đỡ đào tạo phát triển nhân lực ngành Du lịch tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2011-2015 là bước đi đầu tiên thúc đẩy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ IX Đảng bộ tỉnh Tây Ninh số 09-NQ/ĐH ngày 11/9/2010 trong lĩnh vực du lịch và Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Tây Ninh, làm cơ sở cho việc xây dựng và thực hiện Chương trình, kế hoạch phát triển nhân lực ngành Du lịch 5 năm và hàng năm của Tỉnh.

- Góp phần cùng với tỉnh Tây Ninh phát triển nhân lực ngành Du lịch có hệ thống; tăng cường số lượng, nâng cao chất lượng tính chuyên nghiệp và hợp lý hóa cơ cấu nhân lực ngành Du lịch; nâng cao năng lực và chất lượng của hệ thống quản lý, đào tạo du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch ở các địa phương trước nhu cầu hội nhập quốc tế sâu rộng; nâng cao nhận thức cộng đông về du lịch và đào tạo phát triển nhân lực ngành Du lịch; tạo động lực và lợi thế thúc đẩy du lịch tỉnh Tây Ninh phát triển nhanh và bền vững, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội, góp phần xóa đói giảm nghèo.

1. 2. Yêu cầu:

- Quán triệt những nội dung chủ yếu của Chiến lược phát triển nhân lực Việt Nam thời kỳ 2011-2020 và Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Du lịch giai đoạn 2011-2020; Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội Tây Ninh và Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch đến năm 2020. Cụ thể hóa những mục tiêu, phương hướng và giải pháp của Chiến lược và Quy hoạch vào Kế hoạch trên cơ sở tính toán, cân nhắc những điều kiện và đặc điểm phát triển du lịch của Tỉnh.

- Kiểm kê, đánh giá hiện trạng phát triển nhân lực về số lượng, chất lượng và cơ cấu, xác định rõ những điểm mạnh và yếu kém của nhân lực ngành Du lịch Tây Ninh so với nhu cầu phát triển; những biện pháp đã thực thi, rút ra bài học kinh nghiệm và đề xuất hướng hương khắc phục trong thời gian tới.

- Đề xuất định hướng giải pháp, nhất là giải pháp về các nguồn lực và bước đi trong tổ chức thực hiện Kế hoạch đào tạo phát triển nhân lực ngành Du lịch Tây Ninh giai đoạn 2011-2020 đảm bảo hiện thực và khả thi.

- Tạo điều kiện để phát triển nhân lực ngành Du lịch tỉnh Tây Ninh theo phương châm: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các Ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư địa phương là chủ thể trong đào tạo phát triển nhân lực ngành Du lịch của Tỉnh. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hỗ trợ, hướng dẫn, tư vấn.

1.3. Phạm vi và đối tượng:

a) Phạm vi:

Kế hoạch hỗ trợ đào tạo phát triển nhân lực ngành Du lịch tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2011-2020 tiến hành trên phạm vi toàn tỉnh, tập trung vào các trọng điểm du lịch.

b) Đối tượng:

- Nhân lực thuộc các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch và đơn vị sự nghiệp trong ngành Du lịch từ Tỉnh đến các địa phương trong Tỉnh, bao gồm 8 huyện và 1 thị xã;

- Nhân lực của các doanh nghiệp du lịch, gồm nhân lực quản trị kinh doanh và nhân lực nghiệp vụ lao động trực tiếp;

- Hệ thống cơ sở đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch,

- Tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động du lịch.

2. Những nhiệm vụ chủ yếu của Kế hoạch

2.1. Xây dựng Chương trình phát triển nhân lực ngành Du lịch tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020:

Hỗ trợ tỉnh Tây Ninh xây dựng Chương trình phát triển nhân lực ngành Du lịch tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020 trong khuôn khổ xây dựng Quy hoạch phát triển nhân lực Tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2011-2020 theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hỗ trợ chuyên gia, tư vấn, huấn luyện công chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các nhân lực của các ban, ngành, địa phương liên quan trong tỉnh về phương pháp, kinh nghiệm xây dựng Chương trình phát triển nhân lực ngành Du lịch tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2011- 2015, định hướng đến năm 2012 phối hợp cùng nhân lực tại địa phương xây dựng Chương trình phát triển nhân lực ngành Du lịch tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2011-2015 trong 6 tháng cuối năm 2011, trình UBND tỉnh Tây Ninh phê duyệt vào tháng 12/2011.

2.2. Phối hợp tổ chức các khóa đào tạo nhân lực du lịch tại chỗ cho tỉnh Tây Ninh:

a) Cùng với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch của Tỉnh khảo sát, đánh giá, phân loại nhu cầu đào tạo nhân lực du lịch của tỉnh; khả năng đào tạo cho các ngành chuyên môn theo từng giai đoạn; Xác lập kế hoạch hàng năm gắn với mục tiêu, chỉ tiêu đào tạo, tổng hợp kế hoạch chung của Tỉnh.

b) Cung cấp chuyên gia tư vấn, giáo viên, giảng viên, tài liệu đào tạo bồi dưỡng, hỗ trợ một phần kinh phí và hỗ trợ tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về du lịch, quản trị kinh doanh du lịch và nghiệp vụ du lịch trên địa bàn của Tỉnh:

- Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về du lịch cho công chức quản lý nhà nước về du lịch của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, của Phòng Văn hóa-Thông tin, công chức cấp xã, cán bộ quản lý điểm du lịch và cán bộ các ngành liên quan khoảng 50 người.

- Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản trị kinh doanh cho lãnh đạo doanh nghiệp du lịch; nhân viên nghiệp vụ quản lý, lễ tân, buồng, nhà hàng, điều hành, quản lý lữ hành, hướng dẫn viên du lịch, thuyết minh viên khoảng 800 người, nhân viên làm việc tại các khu du lịch, điểm du lịch khoảng 250 người.

c) Hỗ trợ giáo viên, tài liệu đào tạo nghề Du lịch cho lao động nông thôn ở những trọng điểm du lịch, tập trung vào một số nghề: Dạy cách đón tiếp khách du lịch; thuyết minh cho khách tham quan; phục vụ khách ăn uống và dạy khách nấu ăn; vận chuyển khách du lịch bằng phương tiện thô sơ; làm nghề thủ công cho khách tham quan và mua hàng; tổ chức cho khách đi tham quan; phục vụ khách du lịch nghỉ tại gia; vận chuyển khách du lịch bằng xe ngựa (núi Bà Đen), xuồng ghe (Vườn Quốc gia Lò Gò-Xa Mát); biểu diễn văn nghệ dân gian (dân tộc Khơ Me); quản lý phát triển du lịch cộng đồng, du lịch nông thôn (Khu Du lịch Ma Thiên Lãnh).

2.3. Hỗ trợ đào tạo tại cơ sở của Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch:

a) Hàng năm, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo các cơ sở đào tạo du lịch trực thuộc Bộ hỗ trợ đào tạo nhân lực du lịch cử tuyển của Tỉnh.

b) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo các cơ sở đào tạo du lịch trực thuộc Bộ thực hiện đa dạng hóa hình thức đào tạo phù hợp điều kiện thực tế và nhu cầu: đào tạo theo các mô hình liên kết, đặt hàng, tín chỉ; vừa làm vừa học, đào tạo từ xa; đào tạo mới và tái đào tạo, đào tạo tại chỗ; doanh nghiệp tự đào tạo, tái đào tạo theo mục đích sử dụng lao động.

3. Tổ chức thực hiện

3.1. Phân công nhiệm vụ:

a) Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch:

- Giao Vụ Đào tạo làm đầu mối tổng hợp, theo dõi, đôn đốc các phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tây Ninh tổ chức thực hiện Kế hoạch này;

- Giao Tổng cục Du lịch giúp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tây Ninh xây dựng Chương trình phát triển nguồn nhân lực du lịch;

- Giao Trường Cao đẳng nghề Du lịch Vũng Tàu chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đào tạo tại chỗ nguồn nhân lực du lịch cho tỉnh Tây Ninh;

- Giao Cơ quan đại diện phía Nam, Trường Đại học Văn hóa thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Sân khấu-Điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh, Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh trong việc đào tạo phát triển nguồn nhân lực du lịch tại các cơ sở này.

b) Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh :

- Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tây Ninh làm đầu mối phối hợp với Vụ Đào tạo, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các ban, ngành, địa phương trong Tỉnh tổ chức thực hiện Kế hoạch này. Triển khai, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch giai đoạn 2011- 2015 đối với các cơ quan, đơn vị; đề xuất điều chỉnh, bổ sung các nội dung của kế hoạch khi cần thiết. Liên kết với các cơ sở đào tạo nghề Du lịch trực thuộc của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để triển khai mở lớp đào tạo, bồi dưỡng cho các doanh nghiệp kinh doanh du lịch;

- Chỉ đạo các cơ quan liên quan tăng cường năng lực dạy nghề của Trung tâm dạy nghề của Tỉnh để thực hiện thêm nhiệm vụ đào tạo nghề Du lịch; xây dựng Đề án thành lập Trường Trung cấp Văn hoá nghệ thuật và Du lịch để đào tạo nguồn nhân lực của Ngành phục vụ địa phương;

- Chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch giai đoạn 2011-2011 đối với các cơ quan, đơn vị;

- Chỉ đạo dành một phần kinh phí của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cấp trong Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn để đào tạo nghề Du lịch cho nông dân;

- Chỉ đạo dành một phần kinh phí đào tạo cán bộ công chức các cấp được Bộ Nội vụ cấp hành năm để bồi dưỡng công chức quản lý nhà nước về du lịch;

- Huy động nguồn lực xã hội hóa của các doanh nghiệp trên địa bàn trong việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nhân lực du lịch.

3.2. Kinh phí thực hiện kế hoạch:

Theo Luật Ngân sách và các văn bản hướng dẫn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hỗ trợ kinh phí thực hiện kế hoạch trên nguyên tắc:

- Hỗ trợ giáo viên giảng dạy tại chỗ (sử dựng kinh phí sự nghiệp của các đơn vị);

- Hỗ trợ một phần kinh phí cho học viên khi UBND tỉnh Tây Ninh cử người tới các cơ sở đào tạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Kinh phí này sẽ được xác định cụ thể trong Chương trình phát triển nhân lực ngành Du lịch tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2011-2020. Trong đó có dự toán cụ thể hàng năm kinh phí do Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch hỗ trợ và kinh phí của UBND tỉnh Tây Ninh đảm nhiệm.

Trên đây là Kế hoạch hỗ trợ đào tạo nhân lực ngành Du lịch tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2011-2020./.

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để báo cáo)

-  UBND tỉnh Tây Ninh;

- Sở VHTTDL tỉnh Tây Ninh;

- Các đơn vị liên quan (để thực hiện);

- Tổng cục Du lịch (để thực hiện);

- Vụ KH,TC (để thực hiện);

- Văn phòng Bộ;

- Lưu: VT, Vụ ĐT, ĐMC.20.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác