2092/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, xây dựng một số công trình tại Khu di tích Kim Liên, tỉnh Nghệ An

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An
 
Phúc đáp Công văn số 3478/UBND-TM ngày 27 tháng 5 năm 2014 của Ủy ban nhân-dân tỉnh Nghệ An đề nghị cho chủ trương lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng một số hạng mục công trình tại Khu di tích Kim. Liên, huyện Nam Đàn. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến:
Thống nhất với đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Mở rộng, cải tạo trụ sở làm việc; sửa chữa đường trục chính; sân nhà phục vụ; hệ thống khung cửa Trạm cảnh sát bảo vệ mục tiêu bằng nguồn ngân sách địa phương và nguồn huy động hợp pháp khác.
Trên đây là ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về chủ trương lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng một số hạng mục công trình tại Khu di tích Kim Liên để Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An biết, chỉ đạo triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng;
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Sở VHTTDL tỉnh Nghệ An;
- Lưu: VT, DSVH, LQV.09.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác