2093/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thỏa thuận Thiết kế tu bổ, tôn tạo chùa Phương Lạn (hạng mục phục, hồi gác chuông), huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang

Kính gửi:  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 455/ SVHTTDL-BQLDT ngày 21 tháng 5 năm 2014 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang đề nghị thỏa thuận hồ sơ thiết kế tu bổ, tôn tạo chùa Phương Lạn (hạng mục phục hồi gác chuông), xã Phương Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang kèm theo Biên bản họp đại diện nhân dân liên thôn Phương Lạn. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Thỏa thuận Thiết kế tu bổ, tôn tạo di tích kiến trúc nghệ thuật chùa Phương Lạn, hạng mục phục hồi gác chuông.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý:
- Do công trình được xác định là gác chuông, có vị trí nằm trên trục chính phía trước tiền đường, vì vậy Thiết ké cần điều chỉnh theo hướng công trình có bố cục mặt bằng hình vuông,
- Tham khảo các trang trí chạm khắc hiện có trên kiến trúc của tòa tam bảo để làm mẫu thiết kế các trang trí chạm khắc trên cấu kiện gỗ của gác chuông.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang biết và triển khai thực hiện theo đúng các quy định hiện hành./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng;
- TT Đặng Thị Bích Liên;
-Lưu: VT, DSVH, NAD.8.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác